• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า " คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๙/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัยในข้อ ๓.๑ ๓.๓ และ ๓.๔ ของข้อ ๓ แห่งคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๖/๒๕๕๕ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ผประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย ดังต่อไปนี้ที่แนบท้ายคำสั่งนี้แทน (๑) อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินจากภัยธรรมชาติทั่วไป และภัยพิบัติส่วนเกินกองทุน (๒) อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับเอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองภัยเพิ่มเติม (แบบ อค.๑.๑๗- แบบ อค.๑.๓๑) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอัคคีภัย (ที่อยู่อาศัยและลักษณะภัยอื่น ๆ) (๓) อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สำหรับเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสำหรับภัยจากภัยธรรมชาติ และภัยจากการนัดหยุดงาน การจราจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) (แบบ ทส. ๑.๐๐ - แบบ ทส.๑.๐๕) สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความ เสี่ยงภัยทรัพย์สิน สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกคำสั่งนี้ เพื่อให้มีการใช้อัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :