• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่งให้เพิ่มเติมแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๘/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแบบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพิ่มเติม" ข้อ ๒ ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามแบบที่แนบท้ายคำสั่งนี้ให้บริษัทใช้ได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการขอรับความเห็นชอบและได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนแล้ว ข้อ ๓ บริษัทที่จะยื่นขอรับความเห็นชอบตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามข้อ ๒ ได้จะต้องปฏิบัติให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เสนอขายส่งข้อมูลขอรับประกันภัยรถตามรายการที่แนบท้ายคำสั่งนี้ให้บริษัทพิจารณารับประกันภัย เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลครบถ้วนและได้ชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้ว ผู้เสนอขายต้องดำเนินการจัดพิมพ์กรมธรรม์ประกันภัยพร้อมเงื่อนไขความคุ้ครองส่งมอบแก่ผู้ขอเอาประกันภัยทันที (๒) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ทันทีตั้งแต่เริ่มต้นสัญญาประกันภัย และตลอดดอายุสัญญาประกันภัย (๓) กำหนดสถานที่ตั้งจุดจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถต่อนายทะเบียนก่อนดำเนินการจำหน่ายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือยกเลิกสถานที่จำหน่ายให้แจ้งต่อนายทะเบียนเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการจำหน่าย ทั้งนี้ ห้ามมิให้บริษัทจำหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนอกสถานที่ตั้งที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนไว้ (๔) ยื่นรายงานการรับประกันภัยตามรายการและโครงสร้างข้อมูลตามประกาศนายทะเบียน เรื่องให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อนายทะเบียนทันทีหลังจากรับประกันภัย (real time) (๕) กำหนดแนวทางปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุกิจเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขาย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ๒๐๐ สำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) และกรมธรรม์ประกันภัยผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่า บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) นายทะเบียนสงวนสิทธิที่จะเพิกถอนการให้ความเห็นชอบที่ให้ไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

เหตุผลที่มีการออกคำสั่งฉบับนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มแบบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการรับประกันภัยและการรายงานการรับประกันภัยตามประกาศนายทะเบียน เรื่อง ให้บริษัทรายงานการรับประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ จึงจำเป็นต้องออกตำสั่ง

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :