• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๕๗ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันกรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียนมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๓๒/๒๕๓๗ เรื่อง ให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และให้ใช้เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case)" ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ในคำสั่งนี้ "กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน" หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครอง เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครอง ที่กำหนดให้มีการจ่ายผลประโยชน์เป็นค่าชดเชยรายวัน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นคนไข้ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม "เอกสารแนบท้าย หมายความว่า เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน กรณีผู้ป่วยในที่ไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล (Day Case) ตามแบบและข้อความแนบท้ายคำสั่งนี้ ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันให้แก่ผู้เอาประกันภัย ให้บริษัทดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน โดยให้มีข้อความตามเอกสารแนบท้าย หรือ (๒) ออกเอกสารแนบท้ายไปพร้อมด้วย ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้บริษัทออกกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวันตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ถือเสมือนว่าแบบและข้อความตามเอกสารแนบท้าย เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ข้อ ๕ กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ และสัญญายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ถือว่าเอกสารแนบ้ายเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะได้ออกเอกสารแนบท้ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือไม่ก็ตาม สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

เหตุผลที่มีการออกคำสั่งฉบับนี้ เนื่องจากวัฒนาการการตรวจรักษาโดยการผ่าตัดหรือหัตถการในปัจจุบันทำให้ผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์ค่าชดเชยรายวัน ไม่จำเป็นต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เอาประกัภนัย ประกอบกับเพื่อเป็นการขยายระยะเวลาให้บริษัทมีเวลาเพียงพอในการจัดทำระบบสารสนเทศรองรับการออกบันทึกสลักหลัง จึงจำเป็นต้องออกคำสั่งนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :