• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๗
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อกำหนดกรอบในการพิจารณาว่ากรณีใดบ้างทีถ่ือว่าบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชนตามความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดกรณีที่ถือว่าบริษัทประกันวินาศภัยมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย พ.ศ. ๒๕๕๗" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้ับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักร "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย" "นายทะเบียน" หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย ข้อ ๔ กรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้ให้ถือว่าบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้ความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (๑) บริษัทยื่นรายงานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือแสดงรายงานอันเป็นเท็จโดยมีพฤติกรรม ปิดบัง ซ่อมเร้น เช่น มีการแต่งบัญชี จัดส่งรายงานฐานะการเงินต่าง ๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง ไม่บันทึกภาระผูกพันเป็นหนี้สิน (๒) มีพฤติกรรมหรือการกระทำที่ส่อไปทางทุจริต เบียดบังทรัพย์สินของบริษัท เช่น บริษัทประกันภัยโดยไม่ลงสมุดทะเบียน หรือไม่ลงบันทึกรายการบัญชีหรือเอาทรัพย์สินของบริษัทไปค้ำประกันหนี้สินส่วนตัวของกรรมการหรือผู้บริหาร (๓) บริษัทมีเจตนาฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทะเบียน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบฐานะการเงินของบริษัท หรือส่งเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จ (๔) บริษัทขยายธุรกิจในระหว่างดำเนินการตามโครงการตามมาตรา ๒๗/๕ (๕) บริษัทไม่ยื่นรายงานประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทโดยไม่มีเหตุอันควร เช่น ไม่ยื่นรายงานการคำนวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย และรายงานทางคณิตศาสตร์ รายงานเงินกองทุน รายงานประจำเดือน รายงานรายไตรมาส รายงานประจำปี (๖) ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นงบการเงินแบบมีเงื่อนไข แสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือไม่แสดงความเห็น ในลักษณะที่จะเป็นเหตุให้บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษระอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เช่น กรณีที่ผู้สอบบัญชีถูกจำกัดขอบเขตของการตรวจสอบโดยความตั้งใจของฝ่ายบริหาร หรือไม่มีเหตุอันควร บริษัทมีค่าใช้จ่ายไม่สมเหตุผล และไม่สามารถตรวจสอบและชี้แจงได้ หรือทำบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี เช่น ไม่ลงบัญชีตามหลัก accrual basis หรือกรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท (๗) บริษัทมีเจตนาขายประกันภัยประเภทที่ตนไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (๘) บริษัทลงทุนประกอบธุรกิจอื่นและไม่ดำเนินการให้มีระบบงานและความพร้อมตามประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัยจนอาจเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายและส่งผลกระทบต่อฐานการเงินอย่างมีนัยสำคัญ (๙) บริษัทประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนหรือประวิงการคืนเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายหรือคืนโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือจ่ายหรือคืนไปโดยไม่สุจริตจนอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน (๑๐) บริษัทกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือข้อกำหนดหรือประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และนายทะเบียนได้มีคำสั่งให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการที่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ ข้อกำหนด หรือประกาศดังกล่าวแล้ว แต่บริษัทยังคงฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อ ๕ ในกรณีที่บริษ๋ัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ และหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน ตามข้อ ๔ (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้บริษัทแก้ไขการดำเนินการ และจะสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวด้วยก็ได้ สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :

เหตุผลที่มีการออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดให้นายทะเบียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมีอำนาจสั่งให้บริษัทแก้ไขฐานะหรือการดำเนินการ หรือสั่งให้บริษัทหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เมื่อบริษัทมีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย และกรอบการใช้อำนาจสั่งการให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :