• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกัภนัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๔/๒๕๕๗เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกัภนัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่องให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกัภนัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อให้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง สอดคล้องกับประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจาการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมาตรา ๓๐ แห่งประราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๔๔/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง" ข้อ ๒ คำสั่งนี้ให้ใช้ับังคับตั้งแต่วันออกคำสั่งเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๑/๒๕๕๐ เรื่อง ให้แก้ไข เพิ่มติม แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๔ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ (๑) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันและอัตราเบี้ยประกันภัย (๒) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าชธรรมชาติ และอัตราเบี้ยประกันภัย (๓) กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิตจการควบคุมประเภทที่ ๓ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าชปิโตเลียมเหลว และอัตราเบี้ยประกันภัย สั่งณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ 29 ธันวาคม 2557
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :