• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)  
 
   
  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔๑ สํานักงานประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกียวกับการประกันวินาศภัยสําหรับผู้ขอรับ และขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕.๔ ซูองข้อ ๕ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม - - - - -# 0 2. . 4๖-๘ A- - - 4 ฉ- - . 29 การประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกียวกับการประกันวินาศภัย สําหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "๕๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครังที ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้อง ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชัวโมง ในวิชาดังต่อไปนี (๑) กฎหมายที่เกียวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชัวโมง) (๒) การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกําหนดอัตราเบียประกันภัย (๒ ชัวโมง) (๓) การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย (๑) ชัวโมง) (๔) ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชัวโมง) (๕) จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ (๑ ชัวโมง) ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๗ แห่งประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกัน วินาศภัย สําหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การเข้ารับการสัมมนาในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย ภายในระยะเวลา ๕ ปี ก่อนใบอนุญาต นอายุให้นับเป็นจํานวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่งได้ตามจริงแต่ไม่เกิน ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกัน วินาศภัย และไม่เกิน ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย ทั้งนี้ผู้จัดสัมมนาต้องแจ้งแผนการจัดสัมมนา และรายละเอียดหัวข้อการสัมมนาให้สํานักงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือนก่อนการจัดสัมมนา เพื่อให้ สํานักงานให้ความเห็นชอบก่อน หากสํานักงานไม่มีการทักท้วงภายใน ๑๐ วันทําการ ซึ่งนับจากวันที่สํานักงาน ได้ประทับตราลงรับจากสารบรรณกลางและได้รับเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าหน่วยงาน ได้รับความเห็นชอบแผนการจัดสัมมนาและหัวข้อสัมมนาแล้ว” ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 18 ธันวาคม 2557
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

เพื่อเป็นการปรับปรุงจํานวนชั่วโมงการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประกันวินาศภัยให้มีความเหมาะสม ยิ่งขึ้น และเพื่อให้การให้ความเห็นชอบการสัมมนาที่สามารถนํามานับเป็นชัวโมงการอบรมได้มีความสะดวก รวดเร็วยิงขืน จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :