• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนเรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

ด้วยกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จํานวนเงิน ค่าเสียหายเบื้องต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 มีการปรับปรุง จํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัยมีสิทธิได้รับเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัย คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สอดคล้องกับกฎกระทรวงดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสังนายทะเบียน ที่ sp /2558 เรื่อง ให้แก้ไขแบบ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ” ข้อ 2 ค้าสังนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิก (1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 28/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (2) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 28/2557 ลงวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ให้ใช้ตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่แนบท้ายคําสั่งดังต่อไปนี้ (1) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามแบบแนบท้าย 1 แทนแบบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 3 (1) (2) ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามแบบแนบท้าย 2 แทนแบบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 3 (2) ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ๋ 4 แห่งเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4. ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ 6 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 4.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจํานวนที่ จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 4.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจํานวน 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน (ข) หูหนวก (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ (จ) เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด (ซู) จิตพิการอย่างติดตัว (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 4.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน 4.4 จํานวนตาม 4.1 และ 4.2 รวมกัน หรือจํานวน 4.1 และ 4.3 รวมกัน แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 4.1 4.2 และ 4.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 4.2 และ 4.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจํานวน 65,000 บาท 4.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 4.1 4.2 4.3 หรือ 4.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ใน รถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ ก้าหนดไว้ในข้อ 3.” ข้อ 6 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ของหมวดการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แห่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตามคําสั่งนายทะเบียนที่ 27/2552 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 2 ค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใต้บังคับข้อ 4 บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความ เสียหายต่อชีวิต ร่างกาย โดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความรับผิดให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ บริษัทได้รับการร้องขอ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้นดังต่อไปนี้ 2.1 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่าย ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยตามจํานวนที่ จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน 2.2 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นจํานวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน (ข) หูหนวก (ค) เป็นใบ้หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด (ง) สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ (จ) เสียแขน ขา มีอ เท้า นิ้ว (ฉ) เสียอวัยวะอื่นใด (ช) จิตพิการอย่างติดตัว (ซ) ทุพพลภาพอย่างถาวร 2.3 กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพของผู้ประสบภัยตามจํานวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน 2.4 จํานวนตาม 2.1 และ 2.2 รวมกัน หรือจํานวน 2.1 และ 2.3 แต่หากผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายตามข้อ 2.1 2.2 และ 2.3 หรือได้รับความเสียหายตามข้อ 2.2 และ 2.3 ให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันไม่เกินจํานวน 65,000 บาท 2.5 กรณีรถตั้งแต่สองคันขึ้นไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นตาม 2.1 2.2 2.3 หรือ 2.4 แล้วแต่กรณี ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ใน รถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัท แต่ถ้าผู้ประสบภัยมิใช่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในรถที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยในอัตราส่วนที่เท่ากัน ความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามที่ กําหนดไว้ในข้อ 1.” ข้อ 7 ในกรณีที่บริษัทยังไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตามคําสั่งนี้ได้ ให้ใช้กรมธรรม์ประกันภัยเดิมออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปพลางก่อนได้ ทังนี ต้องไม่เกินวันที 30 เมษายน พ.ศ. 2558 แต่บริษัทต้องยึดถือตามแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการแก้ไขตามคําสังนี ข้อ 8 ตารางกรมธรรม์ประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทีบริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคำสั่งนี้และสัญญายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ให้ถือว่าตารางกรมธรรม์ประกันภัย และกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นแบบและข้อความตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ แทนแบบทีถูกยกเลิกตามข้อ 3 (1)

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 27 มกราคม 2558
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :