• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
เนื้อหา : เพีอให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม ความในมาตรา ๔๑๔๑๔๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ บริษัทประกันวินาศภัย กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคําเปรียบเทียบปรับตามมติทีประชุมครังที ๒/๒๕๕๗ สงวันที ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทประกันวินาศภัย ได้ชําระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบแล้ว จํานวน ๓า บริษัท ดังนี บริษัทประกันวินาศภัย ลักษณะการกระทําความผิด/ โทษทีได้มีการเปรียบเทียบ ความคืบหน้าของคดี a, บริษัท กมลประกันภัย จํากัด(มหาชน) ๑) จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ ของบริษัทและเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และ ๒) จัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญา ประกันภัย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ และ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทั้งสองรายการ เป็นเงิน บริษัทได้ชําระค่าปรับทั้ง สองรายการเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทปฏิบัติครบถ้วน ตามกฎหมายแล้ว ๒. บริษัท กรุงเทพประกัน สุขภาพ จํากัด(มหาชน) กระทําการยื่นรายงานประจําปีการคํานวณความรับผิดตาม กรมธรรม์ประกันภัยที่รับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับปี พ.ศ.๒๕๕๖ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท และ ความผิดต่อเนื่องปรับรายวันเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๑๕o,ooo บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมือ วันที ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ๓ บริษัท อินทรประกันภัยจํากัด(มหาชน) กระทําการจัดส่งกลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อ (reinsurance management Strategy) ที่ได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท สําหรับปี พ.ศ. ๒๕๕๔๗ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาทและความผิดต่อเนืองปรับรายวันเป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘o,ooo บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมือ วันที ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ :  
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :