• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
เนื้อหา : เพือให้ประชาชนทราบการฝาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที ๒gา สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี้ บริษัทประกันวินาศภัย กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กรณีคณะกรรมการเปรียบเทียบได้มีคําเปรียบเทียบปรับตามมติทีประชุมครังที ๓/๒๕๕๗ ลงวันที ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔๗ และบริษัทประกันวินาศภัย ได้ช้าระค่าปรับตามคําเปรียบเทียบแล้ว จํานวน ๘ บริษัท ดังนี้ใบริษัทประกันวินาศภัยลักษณะการกระทําความผิด/ โทษที่ได้มีการเปรียบเทียบ ความคืบหน้าของคดี ๑ บริษัท สินมันคงประกันภัย จู่ๆกัด(มหาชน) กระทําการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับ ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ราย นางอําพร ไบรท์บัค โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๘๗,๕๐๔๐ บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมื่อ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทจ่ายค่า สินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับ ประโยชน์แล้ว ๒. บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด(มหาชน) กระทําการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี ตามคําพิพากษา ของศาล จนพ้นระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําบังคับ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท ใบริษัทได้ชําระค่าปรับเมือ วันที ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และบริษัทจายศา สินไหมทดแทนให้แก่การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ แล้ว 3.บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กระทําการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้รับ ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ราย สหกรณ์บวรแท็กซี่ จํากัด โดยไม่มีเหตุอันสมควร คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔๗ และบริษัทจ่ายค่า สินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับ ประโยชน์แล้ว ๔. บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จํากัด(มหาชน) จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ ของบริษัท เงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน และเงิน สํารองเพื่อการอื่น ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๑๘๗,๕๐๐ บาท และความผิดต่อเนื่องปรับรายวันเป็นเงิน ๔๕๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๕,ooo บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทปฏิบัติ ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ๕. บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จํากัด(มหาชน) ๑) จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น รายได้ของบริษัทและเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด และ ๒) จัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตาม สัญญาประกันภัย ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่เพียงพอตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทั้งสองรายการเป็นเงิน ๑๘๗,๕๐๐ บาท และความผิดต่อเนื่องปรับรายวันเป็นเงิน ๔๕๗,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๔๕,๐๐๐ บาท และโทษปรับ รายวัน วันละ ๗,๕๐๐ บาท ให้ชําระทุก ๓๐ วัน จนกว่าจะ แก้ไขแล้วเสร็จ ๖. บริษัท เคเอสเคประกันภัย จํากัด(มหาชน) ๑) จัดสรรเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็น รายได้ของบริษัทและเงินสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน ใน เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ๒) จัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหนี้สินและภาระผูกพันตาม สัญญาประกันภัย ในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไม่เพียงพอ ตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทั้งสองรายการเป็นเงิน บริษัทได้ชําระค่าปรับทั้ง สองรายการเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และบริษัทปฏิบัติครบถ้วน ตามกฎหมายแล้ว ๗ บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จํากัด(มหาชน) (เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน) ลักษณะการกระทําศวามผิด/ โทษทีได้มีการเปรียบเทียบความคืบหน้าของคดี ๑) กระทําการออกแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย อุบัติเหตุกลุ่ม ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จํากัต โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๗๕,ooo บาท ๒) กระทําการประกอบธุรกิจเข้าข่ายการประกันชีวิต คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๒๕o,ooo บาท ๓) ไม่กระทําการออกหนังสือรับรองการประกันภัยและ เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ กลุ่ม ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกลุ่ม คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๖๖๐,๐๐๐ บาท ๔) ไม่กระทําการออกหนังสือรับรองการประกันภัยและ เงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรง ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกลุ่ม คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน ๖๕๕,๐๐๐ บาท รวมทั้งสี่รายการเป็นเงิน ๑,๖๔๐,๐๐๐ บาท บริษัทได้ชําระค่าปรับทั้งสี่ รายการเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ และ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง สี่รายการแล้ว ๘. บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จําtกัต(มหาชน) ๑) กระทําการรายงานการประกอบธุรกิจประจําเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรายการเบี้ยประกันภัยค้างรับ ไม่ตรงต่อความเป็นจริง และ ๒) กระทําการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัท ในรายการเบี้ยประกันภัยค้างรับประเภทรถยนต์ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับทั้งสองรายการเป็นเงิน บริษัทได้ชําระค่าปรับทั้งสอง รายการเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ และบริษัทปฏิบัติตาม กฎหมายทั้งสองรายการแล้ว สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 22 มกราคม 2558
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :  
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :