• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗๙ (๒) และข้อ ๘๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง การประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ของบริษัทประกันวินาศภัยลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๗๙ (๒) และข้อ ๘๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี ข้อ ๑) ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘” ข้อ ๒ ประกาศฉบับนีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกันวินาศภัย “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยมอบหมาย ข้อ ๔ บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์โดยการเป็นตัวแทน ด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการ ดังต่อไปนี้ (๑) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและระบบการดําเนินการที่ดี (๒) มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียน อาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทได้ ตามประกาศว่าด้วยการ กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณ เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนสินทรัพย์ลงทุนต่อเงินสํารองประกันภัย มากกว่าร้อยละหนึ่งร้อย (๓) ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุน ส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (๔) จัดทําแผนงานการให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดทําขึ้นตามข้อ ๖๒ แห่งประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแผนงานการให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของ กองทุนส่วนบุคคล ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (ก) ขอบเขตการดําเนินงาน ความรับผิดชอบ (ข) การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน (ค) การกําหนดค่าตอบแทน การวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า และ (ง) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น (๕) แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบงาน บุคลากร และใช้ความระมัดระวังมิให้ การให้บริการดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหาย หรือเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการตามปกติของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดําเนินการตาม (๓) (๔) และ (๕) ต่อนายทะเบียนเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ข้อ ๕ การให้บริการเป็นตัวแทนด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัท นอกจากต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (๑) จัดให้มีการบันทึกบัญชีโดยแยกรายได้และรายจ่ายของการให้บริการเป็นตัวแทน ด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลออกจากธุรกิจประกันชีวิต (๒) การทําธุรกรรมของลูกค้าต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ในลักษณะเป็นการบังคับลูกค้า หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการทําธุรกรรมอื่นใดของบริษัท (๓) ให้บริการโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้าเป็นสําคัญ ปกป้องผลประโยชน์ ของลูกค้า ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและภาพลักษณ์ของธุรกิจ ข้อ ๖ กรณีบริษัทไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ นายทะเบียนอาจให้ชีแจงเหตุผลและข้อเท็จจริงทีเกียวข้อง หรือกําหนดเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทปฏิบัติ หรือมีคําสังเพิกถอนการให้ความ เห็นชอบได้ เมื่อเห็นสมควร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  16
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ กําหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ นายทะเบียนประกาศกําหนด จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๘๐ มาตรา ๗๙    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :