• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒)  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

 

 

 

                                                                           คปภ.

                                   ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                  เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)

                                                                        พ.ศ. 2558

                                                                  _____________________________

    

         อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

         ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรือง การลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

         ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

         ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ ๑๕ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

         “ข้อ ๒๗ การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญา ให้นับรวม มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่คู่สัญญาแต่ละรายเป็นผู้ออก รับรอง รับอาวัล สลักหลัง ค้ําประกัน เงินฝากส่วนที่เกินจากที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝากเงินให้กู้ยืม เงินให้เช่าซื้อรถ ภาระผูกพันที่เกิดจากการออกหนังสือค้ําประกัน สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการทํา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากคู่สัญญา ตราสารหนี้ที่มีลักษณะ ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และสิทธิเรียกร้องและภาระผูกพันอื่นที่เกิดขึ้นจากการลงทุน ที่บริษัทมีต่อคู่สัญญารายหนึ่งรายใด ไม่เกินมูลค่าที่กําหนดตามประเภทผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญา ดังต่อไปนี้

        (๑) รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟู และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม่จํากัดสัดส่วน

        (๒) สถาบันการเงิน แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

        (๓) องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บริษัทจํากัดภายใต้ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่นํารายได้ทั้งจํานวนไปใช้ในโครงการของราชการ บริษัทจํากัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ บริษัทจํากัดที่อยู่ระหว่างการดําเนินการ กระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่ได้รับการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า

        (๔) บริษัทจํากัดที่ออกตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่า นดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ กรณีการลงทุนอื่นนอกจากตราสารหนี้ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

       (๕) องค์กรระหว่างประเทศ แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัท

       (๖) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียน ประกาศกําหนด กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานแต่ละกองทรัสต์หรือกองทุนรวม ได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

       (๗) คู่สัญญาอื่น แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทอาจมีสัดส่วนการล่งทุนตามผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญาเกินกว่าสัดส่วน ที่กําหนดในวรรคหนึ่งได้เฉพาะกรณีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือซื้อตราสารทุนอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ในการ เพิ่มทุนของบริษัทจํากัดตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่บริษัทถืออยู่ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

      (๑) นับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือบอกกล่าวให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน ห้ามมิให้บริษัทลงทุนใดๆ ที่มีผลทําให้สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามประกาศนี้ เมื่อมีการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจํากัด

      (๒) เมื่อบริษัทลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้ว ให้นําส่วนของการลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุน นับรวมกับส่วนการลงทุนอื่น หากเป็นผลให้สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ห้ามมิให้บริษัท ลงทุนเพิ่มในกลุ่มการลงทุนที่เกินสัดส่วนนั้นอีก การคํานวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์หรือคู่สัญญาตามวรรคหนึ่งไม่รวมกรณี ดังต่อไปนี้

                (๑) การลงทุนในหน่วยลงทุนอื่น นอกจากหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง (๖) (๒) การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท”
       ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ย่๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประก่อบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๙ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่ออก สั่งจ่ายรับรองรับอาวัล หรือค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มี กระทรวงการคลังค้ําประกัน ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนดตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนที่ออกโดยบริษัทจํากัด และตราสารหนี้ ทีมีลักษณะของสัญญาซื่อขายล่วงหน้าแฝง รวมทังหมดได้ไม่เกินร้อยละหกสิบของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัท”

       ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ล่า๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

     “ข้อ ๓๘ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้แต่ละประเภท ได้ไม่เกินสัดส่วนดังต่อไปนี้

      (๑) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด หรือองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ําประกัน หรือตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง รวมถึงตราสารกึ่งหนี้กิ่งทุนที่ออกโดย บริษัทจํากัดรายเดียวกัน แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

      (๒) ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่น ที่นายทะเบียนประกาศกําหนด แต่ละกองทรัสต์ได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท

      (๓) ตราสารหนี้ที่ผู้ออกหรือผู้ค้ําประกันเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ แต่ละรายได้ไม่เกิน ร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

      “ข้อ ๔๑ บริษัทสามารถลงทุนโดยการให้กู้ยืมให้เช่าซื้อรถ และออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่างๆ อย่างหนึ่งอย่างใดแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เมื่อรวมกันแล้วให้บริษัทลงทุนแก่บุคคลนั้นได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่ การให้กู้ยืมในกรณี ดังต่อไปนี้

       (๑) การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท

       (๒) การให้กู้ยืมแก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน แต่ละกองทรัสต์หรือกองทุนรวมให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท”

        การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “(๒) ตราสารหนี้ที่ออกสั่งจ่าย รับรองรับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การ่หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ (ก) มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ของผู้ค้ําประกันไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่เป็นตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่ออกโดย องค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (ข) กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจํากัด ความรับผิด (ค) กรณีตราสารหนีทีออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทรัสต์อีนที่นายทะเบียนประกาศกําหนด กองทรัสต์นันต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท” ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๔ บริษัทสามารถลงทุนให้กู้ยืมโดยมีทรัพย์สินจํานองหรือจํานําเป็นประกัน ได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) ทรัพย์สินที่ใช้จํานองหรือจํานําเป็นประกันการกู้ยืมต้องเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่ง อย่างใด ดังต่อไปนี้ (ก) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามข้อ ๔๔ (๑) (ข) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรองรับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ตามข้อ ๔๔ (๒) (ค) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ตามข้อ ๔๗ (ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๔๙ (จ) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (๒) ให้กู้เฉพาะในประเทศ ในสกุลเงินบาท
           (๓) กําหนดระยะเวลาชําระเงินต้นคืนพร้อมดอกเบียเป็นรายงวด ไม่น้อยกว่าปีละครัง เว้นแต่ นโยบายการให้กู้ยืมของบริษัทมีการกําหนดระยะเวลาปลอดการชําระเงินต้นและดอกเบี้ยคืน และระยะเวลาดังกล่าวไม่เกินหนึ่งในสี่ของระยะเวลาให้กู้ยืม (๔) ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ (ก) กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดา ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของ ทรัพย์สิน หรือของราคาซื้อขายของโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ที่ผู้กู้ยืมนํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน (ข) กรณีผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคล กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่ผู้กู้ยืมนํามา จํานองหรือจํานําเป็นประกัน ทั้งนี้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตาม (ข) ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท (๕) การจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างนั้นจะต้องมีการ ประกันวินาศภัย และให้บริษัทเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยตลอดระยะเวลาตามสัญญา (๖) การให้กู้ยืมโดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จํานําเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียนทังนี นายทะเบียนจะกําหนดเงือนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้” ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๗ บริษัทสามารถออก่หนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญาของโครงการต่างๆ แก่บุคคลใดได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) มีทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จํานองหรือจํานําเป็นประกัน (ก) ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามข้อ ๔๔ (๑)
| (ข) ตราสารหนี้ที่ออกสั่งจ่าย รับรองรับอาวัล หรือค้ําประกันโดยสถาบันการเงิน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ตามข้อ ๔๔ (๒) (ค) ตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ตามข้อ ๔๗ (ง) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตาม             ข้อ ๔๙ (จ) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (๒) จํากัดวงเงินการออกหนังสือค้ําประกันให้แก่บุคคล แต่ละรายไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ ของราคาประเมินของทรัพย์สินที่นํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน
(๓) การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของ โครงการต่างๆ โดยมีตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมจํานําเป็นประกัน ต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียน จะกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้” ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘
| (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

 

                                                                       (นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์)

                                                                           ปลัดกระทรวงการคลัง

                                             ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่มีผลบังคับ : นับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ :

เหตุผลในการออกประกาศนี้ เนื่องจากเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุนของ บริษัทต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มีอํานาจกระทํา การแทนบริษัท ประกอบกับกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน กําหนดให้มีการจัดตั้งทรัสต์ เพื่อประโยชน์ในการระดมทุนในตลาดทุน โดยให้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ สามารถ ออกหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกู้ยืมเงินเพื่อการระดมทุนได้ ดังนั้น เพื่อเกิดความชัดเจนในการให้บริษัทสามารถลงทุนในกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงจําเป็นต้องออก่ประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :