• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
เนื้อหา :

เพื่อให้ประชาชนทราบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตาม ความในมาตรา ๑๑๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศหรือโฆษณาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า ด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงประกาศหรือโฆษณาไว้ ดังต่อไปนี กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน วินาศภัย และนายทะเบียนมีคําสังเพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จํานวน ๑ ราย ดังนี นางชญานี มนตรีโชค นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ รับชําระเงินค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ จากผู้ขอเอาประกันภัยมากกว่า ๓๐ ราย แต่มิได้แจ้งขอเอาประกันภัยรถยนต์จาก บริษัทประกันภัยแต่อย่างใด การกระทําของนางชญานี มนตรีโชค นายหน้าประกันวินาศภัยดังกล่าว เป็นการดําเนินงานทําให้เกิดหรืออาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชน นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต นายหน้าประกันวินาศภัย ตามคําสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นผลให้นางชญานี มนตรีโชค ไม่สามารถกระทําการเป็นตัวแทนหรือ นายหน้าประกันวินาศภัย และไม่อาจยื่น ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ประกันวินาศภัยได้ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๑๑/๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :