• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓o แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงมีคําสัง ดังต่อไปนี ข้อ ๑ คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรือง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย และเอกสารแนบท้าย” ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแนบท้าย และอัตราเบียประกันภัยที่แนบท้าย คำสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ (๑) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย และอัตราเบียประกันภัย (๒) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัย (รายปี) (แบบ อค. ๑.๓๕) และอัตราเบียประกันภัย (๓) เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายจํานวนเงินจํากัดความรับผิดของภัยธรรมชาติ สําหรับกรมธรรม์ประกันอัดดีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย (ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) (แบบ อค. ๑.๓๖) และอัตราเบี้ยประกันภัย สั่งณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 27 มกราคม 2558
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

หมายเหตุ เหตุผลที่มีการออกคําสั่งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้ายสําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยเพิมมากขึ้น จึงจําเป็น ต้องออกค้าสังนี

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :