• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถีอหุ้นได้ถึงร้อยละสีสิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถีอหุ้นได้ถึงร้อยละสีสิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถีอหุ้นได้ถึงร้อยละสีสิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบ มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการมีบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีกรรมการเป็นบุคคลซึ่งไม่มี สัญชาติไทยได้ไม่ถึงกิ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมต ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย” หมายความว่า คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ข้อ ๔ บริษัทอาจยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการผ่านสํานักงาน ให้มีบุคคลผู้ไม่มี สัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละสี่สิบเก้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าหรือมีแนวโน้มต่ำกว่า ระดับที่ใช้ในการกํากับตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย หรือ (๒) บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการดําเนิน ธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน ในการนี้ หากบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกินกว่าหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด ให้บริษัทยีนคําขออนุญาตต่อ คณะกรรมการผ่านสํานักงานมาพร้อมด้วย ข้อ ๕ ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของ จํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมด ต้องมีคุณสมบัติและความพร้อม ดังนี้ (๑) เป็นบริษัทประกันภัย หรืออยู่ในกลุ่มธุรกิจประกันภัย หรือธุรกิจการเงินที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (๒) มีฐานะการเงินและการดําเนินงานที่มั่นคง (๓) มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจประกันภัย (๔) มีความน่าเชื่อถือและมีเครือข่ายการประกอบธุรกิจในระดับสากล (๕) มีแผนการดําเนินธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญที่ชัดเจน เพื่อ รองรับการขยายขีดความสามารถ หรือศักยภาพในการดําเนินงานของบริษัท ข้อ ๖ ในการขออนุญาต บริษัทต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ (๑) มีแผนการดําเนินธุรกิจ ในระยะเวลาอย่างน้อยสามปี ที่แสดงหลักฐานและ รายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ได้ครบถ้วน (ก) มีนโยบายและกลยุทธ์การดําเนินงานที่ขัดเจน ในการแก้ไขฐานะทางการเงิน และการดําเนินงานของบริษัท หรือปรับปรุงการบริหารงาน เสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและ ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท แล้วแต่กรณี (ข) มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สามารถระบุ ประเมิน ควบคุม และติดตาม ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทได้ (ค) มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยขน์ (๒) มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด (๓) กรณีบริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มกรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยเกิน กว่าหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย ดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยแนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัทประกัน ชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัยกำหนด ข้อ ๗ ให้บริษัทยื่นคําขออนุญาตต่อคณะกรรมการผ่านสํานักงาน พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ (๑) โครงสร้างผู้ถือหุ้น และรายชื่อกรรมการของบริษัท ในปัจจุบันและที่จะขอรับ (๒) หลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจของผู้ถือหุ้นทีเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยที ออกโดยหน่วยงานกํากับ เช่น หนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัท และ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ เป็นต้น (๓) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทย เข่น แผนผัง โครงสร้างองค์กร ความเชี่ยวชาญ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมางบการเงินล่าสุด เป็นต้น (๔) แผนการดําเนินธุรกิจ ในระยะเวลาอย่างน้อยสามปี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญให้กับบริษัท หรือการแก้ไขฐานะ ทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอ สํานักงานอาจให้บริษัทมาซีแจงหรือส่งเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมได้ หากบริษัทมิได้ดําเนินการตามที่กําหนด ให้ถือว่าบริษัทไม่มีความประสงค์จะยื่น ขอรับอนุญาต ข้อ ๙ ในการอนุญาตตามประกาศนี้ คณะกรรมการอาจกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อน เวลาใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ข้อ ๑๐ ภายหลังได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ หากบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทและไม่ใช่ผู้ที่เคยได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการให้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ้าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของบริษัท ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องมีลักษณะตามข้อ ๕ และบริษัทต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน โดยยื่นคําขออนุญาตเป็นหนังสือพร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗ ต่อ คณะกรรมการผ่านสํานักงาน ข้อ ๑๑ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจําหน่ายได้แล้วทังหมดก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือหุ้นใน บริษัทต่อไปได้เท่าสัดส่วนที่ถืออยู่เดิม ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าสัดส่วนที่ถืออยู่เดิมได้ ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๕ และบริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน โดยยื่นคําขออนุญาตเป็นหนังสือพร้อมแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาตามข้อ ๗ ต่อคณะกรรมการผ่าน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 28 ธันวาคม 2558
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อเสริมสร้างความมันคงและการเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขันของบริษัทประกันวินาศภัย ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพของธุรกิจ ประกันภัยไทย และความโปร่งใสในขั้นตอนการพิจารณาคําขออนุญาตการเพิ่มสัดส่วนผู้ถือหุ้นและกรรมการที่ไม่มีสัญชาติไทย จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :