• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับข้าระหนีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ทีเกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๘  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับข้าระหนีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ทีเกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๘
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับข้าระหนีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ทีเกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับข้าระหนีที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ทีเกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑/๓ วรรคสี่ และมาตรา ๘๐/๕ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติทีประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา ในการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยจากกองทุนประกันวินาศภัย รวมทั้งหลักเกณฑ์ ในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย และลักษณะมูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการจ่ายเงินจากกองทุนประกันวินาศภัย และ มูลหนีทีเกิดจากการเอาประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “เจ้าหนี้" หมายความว่า ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือบุคคลภายนอกที่มีสิทธิเรียกร้องตามมูลหนีที่เกิดจากการเอาประกันภัย ทังนี ให้รวมถึงทายาท ผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องหรือรับช่วงสิทธิมาจากบุคคลดังกล่าว ข้อ ๕ มูลหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยต้องเป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจาก สัญญาประกันภัยซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ (๑) เป็นสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย หรือสัญญา ประนีประนอมยอมความในสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว เช่น การชดใช้เงินค่าซ่อม ทรัพย์สิน การสร้างให้ใหม่ การจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน หรือเป็นสิทธิเรียกร้องขอคืนค่าเบี้ยประกันภัยตามสัญญาประกันภัย และ (๒) ไม่เป็นสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากสัญญาประกันภัยต่อ หรือสัญญาอื่น เช่น สัญญาจ้างทําของสัญญาจ้างแรงงาน สัญญาตั้งตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัย ข้อ ๖ ให้ผู้ชําระบัญชีรวบรวมรายชื่อเจ้าหนี้ จํานวนหนี้ จํานวนหนี้ที่ได้รับชำระแล้ว จํานวนหนี้คงเหลือ และรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้ สําเนาหนังสือรับรองการจ่ายเงินของการจ่ายเงินของผู้ชำระบัญชี และหลักฐานประกอบการจ่ายเงินตามแบบที่กองทุนกําหนด โดยให้จัดทําเป็นหนังสือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ แล้วจัดส่งให้นายทะเบียนและกองทุนทราบภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย ข้อ ๗ ให้กองทุนแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าหนี้มายื่นคําขอรับเงินจากกองทุนภายใน หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กองทุนได้รับแจ้งข้อมูลตามข้อ ๖ จากผู้ชําระบัญชี เว้นแต่กรณีที่ ต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีเหตุสุดวิสัย ให้แจ้งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตรวจสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วเสร็จหรือเหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง ข้อ ๘ ความในข้อ ๖ และข้อ ๗ ไม่นํามาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเป็นผู้ชําระบัญชี และให้กองทุนนําเงินของกองทุนมาข้าระหนีให้แก่เจ้าหนีตามประกาศนี ข้อ ๙ ให้กองทุนชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายไม่เกินจํานวนเงินที่กําหนดไว้ใน มาตรา ๘๐/๕วรรคหนึ่งตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (๑) กรณีมีวินาศภัยหรือเหตุที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นให้กองทุนชําระหนี้ ตามมูลหนี้หักด้วยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชําระอยู่กับบริษัท หรือ (២) กรณีมีการบอกเลิกสัญญาประกันภัย ให้กองทุนจ่ายคีนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข ในกรมธรรม์ประกันภัย หักด้วยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชําระอยู่กับบริษัทให้แก่เจ้าหนี้ เว้นแต่บริษัทอื่น ตกลงรับโอนกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของเจ้าหนี้นั้นให้กองทุนจ่ายคืนเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัยหักด้วยจํานวนหนี้สินใดๆ ที่ค้างชําระอยู่กับบริษัทให้แก่บริษัทที่รับโอนกรมธรรม์ประกันภัย จํานวนเงินที่เจ้าหนี้แต่ละรายมีสิทธิได้รับชําระหนี้จากกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงมูลหนี้เกี่ยวกับภาษีอากร มูลหนี้ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายที่เกิดจากการที่บริษัทชำระหนี้ล่าช้า ข้อ ๑๐ ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ภายหลังการจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และกองทุนยังมิได้ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งมีสิทธิได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวตาม มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้นําความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : นับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กําหนดขั้นตอนให้เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิ ได้รับชําระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัยของบริษัทประกันภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ได้รับข้าระหนี้จาก หลักทรัพย์ประกันและเงินสํารองส่วนที่วางไว้กับนายทะเบียน และจากกองทุนประกันวินาศภัยเร็วขึ้น โดยให้ เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยที่จะกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการชําระเงินให้แก่เจ้าหนี้จากกองทุนประกันวินาศภัย ลักษณะมูลหนี้ และการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๑/๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :