• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุม คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ ๒๕๕๘ ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับ ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัว ตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดประเภทและชนิตของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยง ด้านการกระจุกตัวตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่มีผลบังคับ : นัดตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากการถือครองตราสารทุนของ บริษัท กลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด เป็นข้อกําหนดตามกฎหมายที่บริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการประเภทประกันภัยรถทุกบริษัทถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระในเขิง กฎระเบียบ สํานักงาน อปภ. จึงมีนโยบายยกเว้นการดํารงเงินกองทุนสําหรับความเสี่ยงด้านการ กระจุกตัวของการถือครองตราสารดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นต้องออกประกาศนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :