• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้าย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้าย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้าย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้าย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่งนายทะเบียนที่ ๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและ อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้าย” ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ ข้อความ และอัตราเบียประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้ายที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นขอบไว้ก่อนที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ข้อ ๔ ให้ใช้แบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และเอกสารแนบท้ายที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ดังต่อไปนี้ แทนแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ ประกันภัย อิสรภาพ เอกสารแนบท้ายที่ถูกยกเลิกตามข้อ ๓ (๑) กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ ก่อนกระทำความผิด (๒) ใบคําขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิด และหนังสือรับรอง (แบบ รก.๑) (๓) กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ หลังกระทําความผิด (๔) ใบคําขอเอาประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพหลังกระทําความผิด และหนังสือ รับรอง (แบบ รก.๒) (๕) หนังสือค้ําประกัน (๖) อัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพก่อนกระทําความผิดและกรมธรรม์ ឋកូមគុំភ្នំមន្ទិតប្រាៗត្តំណក្ខរាមាធិ ข้อ ๕ บริษัทที่ประสงค์จะใช้กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพ และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามข้อ ๔ ให้ยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นราย ๆ ไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุด ไม่ต่ำกว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (๒) บริษัทต้องมีการสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ก่อนการเอาประกันภัยต่อตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและ หนี้สีนของบริษัทประกันวินาศภัย (๓) บริษัทต้องมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญด้านการรับประกันภัย บุคลากร เทคโนโลยี และระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ทั้งนี้ในการยื่นคําขอรับความเห็นขอบ บริษัทจะต้องมีหนังสือรับรองว่าบริษัทมีคุณสมบัติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ (๑) (๒) และ (๓) ประกอบคําขอรับความเห็นขอบ ข้อ ๖ กรมธรรม์ประกันภัยอิสรภาพที่บริษัทออกให้แก่ผู้เอาประกันภัยก่อนวันที่มีคําสั่งนี้ และสัญญายังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ให้กรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีผลใช้บังคับต่อไปจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนั้นสิ้นผลบังคับ ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 30 ตุลาคม 2558
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
ผู้ลงนาม : (นายประเวช องอาจสิทธิกุล) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :