• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ้าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ้าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ้าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ้าหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง และมาตรา ๓๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรือง การขยายระยะเวลาการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรือง การขยายระยะเวลาการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓) ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย “นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยมอบหมาย “อสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่าย” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของ บริษัทตามมาตรา ๓๑ (๑๐) (ก) หรีอ (ค) และต้องจําหน่ายไปตามมาตรา ลาดก แห่งพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ “มูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน” หมายความว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ รอการจําหน่ายที่ประเมินราคาตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย "บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน” หมายความว่า บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่อยู่ใน บัญชีรายชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการให้ความ เห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ข้อ ๕ อสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายได้ภายใน ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และบริษัทร้องขอขยายระยะเวลาต่อ นายทะเบียนก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเดือน นายทะเบียนอาจขยาย ระยะเวลาการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายออกไปได้อีกไม่เกินสองปีนับแต่วันครบกําหนดที่ต้องจําหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนจะอนุญาตให้บริษัทขยายระยะเวลาได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ (๑) บริษัทต้องมีแผนการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่าย และมีเอกสาร หลักฐานว่าได้เร่งรัดการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวอย่างที่สุดแล้ว (๒) บริษัทต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ติดต่อกันสี่ไตรมาส ล่าสุดไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของ บริษัทได้ ตามประกาศว่าด้วยการกําหนดประเภทและขนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย และมีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพ คล่องไม่ต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อย ข้อ ๖ อสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายที่บริษัทไม่สามารถจําหน่ายได้ภายในระยะเวลา ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี ด้วยเหตุที่อสังหาริมทรัพย์นั้นอยู่ระหว่างฟ้องร้อง ดําเนินคดีในขั้นศาล หรือมีการยื่นข้อเสนอข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณา หรือมีการแจ้งความต่อ พนักงานเพื่อขอให้ดําเนินคดีแล้ว หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาในการรังวัดยังไม่เสร็จหรือไม่ ถูกต้อง หรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ หรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกรอนสิทธิหรือ มีภาระผูกพัน ซึ่งบริษัทมีเอกสารหลักฐานอย่างชัดเจนว่าอยู่ในระหว่างการดําเนินงานของ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและบริษัทได้เร่งรัดการดําเนินการอย่างที่สุดแล้ว หากบริษัทร้องขอขยาย ระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวอย่างน้อยหนึ่งเดือน ให้นายทะเบียน ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองปีนับแต่วันที่การดําเนินการดังกล่าวแล้วแต่กรณีสิ้นสุดลง ข้อ ๗ อสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายที่ได้รับการขยายระยะเวลาการถือครอง ออกไปอีกไม่เกินสองปีนับแต่วันครบกําหนดที่ต้องจําหน่ายตามข้อ ๕ ให้บริษัทดําเนินการ ดังนี้ (๑) กรณีบริษัทมีอัตราส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายต่อเงินกองทุน (TCA) ไม่เกิน ร้อยละสิบไม่ต้องหักค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น (๒) กรณีบริษัทมีอัตราส่วนอสังหาริมทรัพย์รอการจําหน่ายต่อเงินกองทุน (TCA) เกินร้อยละสิบ ให้บริษัทหักค่าเผื่อการด้อยค่าสําหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นในระหว่างที่ได้รับการขยาย ระยะเวลา โดยในปีที่หนึ่ง หักค่าเผื่อการด้อยค่าร้อยละศูนย์ของมูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินค่า ทรัพย์สิน ปีที่สอง หักค่าเผื่อการด้อยค่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ปีที่สอง หักค่าเผื่อการด้อยค่าร้อยละยี่สิบของมูลค่าที่ประเมินโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ทั้งนี้ เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาสองปีที่ได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาแล้ว หากบริษัทยังมิได้จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์นั้น การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมิได้จําหน่ายภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๓ บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการ ประเมินราคาทรัพย์สินและหนีสินของบริษัทประกันวินาศภัย โดยให้นับระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์นั้นต่อเนื่องเป็นปีที่สาม ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดให้นายทะเบียน อาจขยายระยะเวลาการจําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ได้อีกตามที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกําหนด ดังนั้น คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยจึงกําหนดให้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทมีไว้เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ หรือ สําหรับใช้เพื่อสวัสดิการของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือที่บริษัทได้มาจากการรับข้าระหนี้ หรือจากการบังคับจํานองเท่านั้นที่นายทะเบียนอาจขยายระยะเวลาการจําหน่ายได้ จึงจําเป็นต้อง ออกประกาศนี้ /ร่าง/พิมพ์กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :