• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ประกาศนีเรียกว่า ประกาศคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๙” ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ข้อ ๔ ประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของรอบปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทใช้แบบแนบท้ายประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง แบบรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประกัน พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศรายการงบดุลและงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินตั้งแต่รอบปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ทีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว ให้บริษัทใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้ ในกรณีที่ บริษัทไม่มีรายการตามแบบ บริษัทไม่ต้องแสดงรายการนั้น ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนีเพื่อปรับปรุงแบบงบดุลและงบกําไรขาดทุนที่บริษัทประกันวินาศภัย ต้องประกาศต่อสาธารณชนให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบบงบการเงินทีบริษัทต้องนําส่งสํานักงาน คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ ทางการเงิน ฉบับที่ ๔ เรืองสัญญาประกันภัย ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตังแต่วันที ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :