• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรือง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยืนรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๙  
 
 
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรือง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยืนรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๙
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรือง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยืนรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุม คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย ให้บริษัทประกันวินาศภัยยืนรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๙" ข้อ ๒ ประกาศนีให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง ให้บริษัทประกันวินาศภัยยีนรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัท พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๔ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามแบบแนบ ท้ายประกาศนี้ต่อคณะกรรมการผ่านสํานักงานทุกไตรมาสภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ ต้องดํารงตามกฎหมายของรอบระยะเวลาที่รายงานครั้งสุดท้ายต่ํากว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบ หรือในกรณีที่ นายทะเบียนต้องการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของบริษัทเพิ่มเติมโดยคําสั่งนายทะเบียน ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจําทุกรอบเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป แทนการยื่นรายงานเป็นรายไตรมาสก็ได้ ในกรณีที่บริษัทต้องยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทประจําทุก รอบเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทยื่นรายงานจนกว่านายทะเบียนมีคําสั่งยกเลิก ข้อ ๕ ให้บริษัทยีนรายงานสินทรัพย์ลงทุนและสินทรัพย์จัดสรรตามมาตรา ๒๗/๔ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี เป็นรายเดือนภายในสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่เดือนที่ได้มีการยื่นรายงานตาม ข้อ ๔ (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ข้อ ๖ ให้บริษัทยีนรายงานพัฒนาการค่าสินไหมทดแทน ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้สำหรับรอบปีปฏิทิน ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบ ข้อ ๗ ให้บริษัทยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่พัฒนาโดยสํานักงาน หากข้อมูลดังกล่าวไม่ผ่านการ ตรวจสอบจากระบบคอมพิวเตอร์ตามที่กําหนดไว้ให้ถือว่าบริษัทมิได้ยื่นรายงานตามความในประกาศนี้ ในกรณีที่รายงานตามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ที่บริษัทยื่นมาไม่ถูกต้องหรือมีรายการ ไม่ครบถ้วน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ นายทะเบียนกําหนด ข้อ ๘ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่พัฒนา โดยสํานักงานได้ ให้บริษัทมีหนังสือขอขยายระยะเวลายื่นรายงานต่อนายทะเบียนก่อนสิ้นสุดกําหนด ยื่นรายงานตามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ โดยแสดงเหตุผลและความจําเป็น หากนายทะเบียนเห็นสมควร จะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องยื่นรายงานในรูปกระดาษ (hard copy) จํานวนสองชุด มาพร้อมกับการร้องขอขยายระยะเวลาด้วย ข้อ ๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเนื่องจากประเทศประสบภัยพิบัติร้ายแรง หรือ มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสาธารณชน ทําให้บริษัทไม่สามารถยื่นรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และกิจการของบริษัทได้ภายในกําหนดเวลาตามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ให้นายทะเบียนมีอํานาจขยาย ระยะเวลาได้ตามความจําเป็นแล้วให้รายงานคณะกรรมการทราบ ข้อ ๑๐ ข้อมูลการยืนรายงานเกียวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัททังหมดตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ บริษัทต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสําคัญที่ควรบอกให้แจ้ง ข้อ ๑๑ ในการประเมินราคาในรายงานตามประกาศนี้ ให้บริษัทประเมินราคาตามประกาศว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยที่ใช้บังคับ ณ วันที่แสดงฐานะการเงินและกิจการของบริษัทตามทีปรากฏในรายงาน ข้อ 12 ในขณะที่สํานักงานไม่ได้กําหนดระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้บริษัทยื่นรายงาน เกี่ยวกับฐานะการเงินและกิจการของบริษัทในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบงานที่ใช้ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ โดยให้ใช้แบบตามรายการที่มีรหัสรายการ (วXXXX) ตรงกัน ตามแบบรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม สําหรับรายงานอื่นในประกาศนี้ที่ไม่มีรหัสรายการกํากับไว้ให้บริษัทยื่นรายงานในรูปไฟล์บันทึกข้อมูล ตามช่องทางและวิธีการที่สํานักงานกําหนดทั้งนี้ จนกว่าสํานักงาน จะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทยื่นรายงานตามระบบที่กําหนดไว้ ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  12,15
หมายเหตุ :

เหตุผลทีออกประกาศนี เพือปรับปรุงแบบรายงานเกียวกับฐานะการเงินและกิจการของ บริษัทให้สอดคล้องกับการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอีนของบริษัทประกันวินาศภัยและปรับเปลียนความถีไนการยืน

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๔๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :