• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดำเนินการโดยผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕/๑ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๔ และมาตรา ๓๕/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียน และการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดําเนินการ ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง | หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดําเนินการโดยผู้ประเมิน (๒) ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการขอต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย การตรวจสอบและประเมินวินาศภัยที่ต้องดําเนินการโดยผู้ประเมิน วินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓ ประกาศนีให้ใช้บังคับเมือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๔ ในประกาศนี “ผู้ประเมินวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยจาก “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร หรือ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี และต้องมีประสบการณ์ทางด้านการประเมิน ความเสียหายต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าสามปี (๒) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และต้องมีประสบการณ์ทางด้านการประเมินความเสียหายต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า (๓) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า และต้องมี ประสบการณ์ทางด้านการประเมินความเสียหายต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ (๒) เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ หรือความผิด ตามมาตรา ๙๐/๑ หรือมาตรา ๙๐/๒ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต (๓) เป็นพนักงานลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัท (๔) อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย (๕) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับ បែ១ឃ្លាខា ข้อ ๗ ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ ซึ่งประสงค์จะขอรับ ใบอนุญาตและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต้องผ่านการอบรมจากสํานักงาน หรือสถาบันที่ สํานักงานรับรอง โดยให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณา อนุญาต และขึ้นทะเบียนต่อสํานักงาน ตามแบบคําขอรับใบอนุญาตพร้อมหลักฐานที่นายทะเบียนกําหนด ข้อ ๘ ใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด และ se Edi GA 3LA لے ให้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ข้อ ๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัย ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดต่อนายทะเบียนภายในกําหนดสองเดือนก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมเพิ่มเติม จากสํานักงาน หรือสถาบันที่สํานักงานรับรอง ..........

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลังประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3,6     เลขที่ ICP :  10,24
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๕/๔ มาตรา ๓๕/๒ มาตรา ๓๕/๑  
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :