• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

ด้วยปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่าบริษัท สัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีการดําเนินการที่ฝ่าฝืน กฎหมาย ดํารงสินทรัพย์สําหรับเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสํารองค่าสินไหม ทดแทน และเงินสํารองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับ หนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา ๒๗/๔ ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ฝ่าฝืนคําสั่ง พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการถอนเงินในบัญชีธนาคารของบริษัทให้กับกรรมการ และบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท มีการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ผู้สอบบัญชี ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทําให้รายงานทางการเงินของบริษัทขาดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งบริษัท ค้างชําระค่าปรับตามมติคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงเป็นกรณีที่บริษัท สัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีฐานะ การเงินหรือการดําเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และมีเหตุสมควรที่จะสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๒ นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ จึงมีคําสั่ง ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จํากัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว และให้บริษัทเร่งแก้ไขปัญหา การดําเนินงาน โดยบริษัทต้องจัดให้มีการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ ๑. แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารที่มีความเหมาะสม ๒. ปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง เพื่อให้งบการเงินของบริษัท มีความน่าเชื่อถือ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ๓. จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การสอบทาน และการคานอํานาจ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการทดสอบระบบงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๔ จัดให้มีแผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการดําเนินงานที่สํานักงานเห็นชอบให้มีความ น่าเชื่อถือ สามารถปฏิบัติได้ โดยมีการจัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบ ๕ ดํารงทรัพย์สินสําหรับเงินสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสํารอง ค่าสินไหมทดแทน และเงินสํารองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา ๒๓ และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สําหรับหนี้สิน และภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา ๒๗/๔ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ๖, ชําระค่าปรับให้ครบถ้วนตามมติคณะกรรมการเปรียบเทียบ โดยให้บริษัทแก้ไขและดําเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หรือ จนกว่าจะมีคําสังเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14,15,16
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :