• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อให้การกําหนดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยสําหรับกรมธรรม์ ประกันอัคคีภัยมีความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน อาศัยอํานาจตาม ความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมี คําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ 3( /๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบียประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยตามที่แนบท้ายคําสั่ง นายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๒ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง พิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และให้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยตามลักษณะของภัยตามที่แนบท้ายคําสั่งนี้แทน ข้อ ๓ คําสั่งนี้ให้มีผลบังคับใช้สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่มีระยะเวลา ประกันภัยเริ่มให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 90 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :