• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรือง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบียประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๖๐เรือง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบียประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรือง แก้ไข เปลี่ยนแปลงอัตราเบียประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อให้การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย สําหรับที่อยู่อาศัยเกิดความเหมาะสม เป็นธรรม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่แท้จริงในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "คำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๖๐ เรือง แก้ไข เปลียนแปลงอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกอัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับ ที่อยู่อาศัยตามที่แนบท้ายคําสั่งนายทะเบียนที่ ๒/๒๕๕๘ เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและอัตราเบี้ย ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัยและเอกสารแนบท้าย ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย (รายปี) สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับที่อยู่อาศัย ตามที่แนบท้ายคําสั่งนี้แทน ข้อ ๔ คําสังนีให้ใช้สําหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสําหรับทีอยู่อาศัยที่มีระยะเวลาประกันภัยเริมให้ความคุ้มครอง ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2560
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :