• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คําสั่งนายทะเบียน ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และ อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน  
 
   
  คําสั่งนายทะเบียน ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และ อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คําสั่งนายทะเบียน ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และ อัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คําสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อเป็นการผ่อนคลายการกํากับอัตราเบี้ยประกันภัย และให้การกําหนดอัตราเบี้ย ประกันภัยของบริษัทประกันภัยมีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเกิดความ คล่องตัวในทางปฏิบัติยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้เรียกว่า "แก้ไข เปลียนแปลงอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน” ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งคําสั่งนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ เรื่อง แก้ไข เปลี่ยนแปลง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยและอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๓. ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยการประกันภัยความ เสียงภัยทรัพย์สิน สําหรับการทําประกันภัยทรัพย์สินของเจ้าของรายเดียวกัน หรือบริษัทหรือห้าง หุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันต่อสถานที่ตั้งทรัพย์สินหนึ่งแห่งหรือหลายแห่ง ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ จะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ (๑) การทําประกันอัคคีภัยที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัยมากกว่า ๕๐ ล้านบาท ขึ้นไป ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุดไม่เกินร้อยละ ๒.๓๗๕ ของจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี (๒) การทําประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ที่มีจํานวนเงินเอาประกันภัย มากกว่า ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด ไม่เกินร้อยละ ๒.๕ ของจํานวนเงินเอา ประกันภัยต่อปี” ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ แห่งคําสังนายทะเบียนที่ ๖๑/๒๕๔๓ เรือง แก้ไข เปลียนแปลง อัตราเบียประกันอัคคีภัยและอัตราเบียประกันภัยการประกันการเสียงภัยทุกชนิด ลงวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนีแทน ข้อ ๔ การทำประกันอัคคีภัย หรือการทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ละประเภทต๋ากว่า ๕๐ ล้านบาท ต่อสถานที่ตังทรัพย์สินหนึ่งแห่งหรือ หลายแห่ง ให้บริษัทใช้อัตราเบียประกันภัย ดังต่อไปนี้ (๑) การทําประกันอัคคีภัย ให้ใช้อัตราเบียประกันภัยตามพิกัดอัตราเบียประกัน อัคคีภัย (๒) การทําประกันภัยความเสียงภัยทรัพย์สิน ให้ใช้อัตราเบียประกันภัยไม่ต้ากว่าร้อยละ ๑๐๕ ของอัตราเบียประกันภัยของการประกันอัคคีภัยตามที่กําหนดใน (๑) และสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ ๒.๕ ของจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อปี” ข้อ ๔ คําสังนีให้มีผลบังคับใช้สําหรับการทําประกันอัคคีภัยหรือการทําประกันภัย ความเสียงภัยทรัพย์สินที่มีระยะเวลาประกันภัยเริมให้ความคุ้มครอง ตังแต่วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วะันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :