• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

เนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มี มติกําหนดให้มีวันหยุดราชการประจําปี อีก ๒ วัน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ ๑๓ ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวัน สวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ (เรื่องประกาศกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๐๐) ในส่วนที่กําหนดให้วันที่ ๕ พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่ง พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๒)” ข้อ ๒ ประกาศนีให้มีผลใช้บังคับตังแต่วันที ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกวันหยุดฉัตรมงคล วันที่ ๕ พฤษภาคม ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้บริษัทเปิดทําการตามปกติ ข้อ ๔ กําหนดให้วันต่อไปนี้เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องกําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบริษัทจะเปิดทําการก็ได้ (๑) วันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (๒) วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ลงนาม : (นายสมชัะย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :