• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี
หมวด ๔ เงินสมทบ
หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรรับความเห็นชอยการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรบรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
   
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรรับความเห็นชอยการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรบรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การขอรรับความเห็นชอยการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรบรองระบบสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๘ (๒)(๓) และข้อ ๑๙ (๒) (๔) แห่งประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า " ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์ การขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก และการรับรองระบบสารสนเทศ" ข้อ ๒ ประกาศนีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “สํานักงาน” หมายความว่าสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย "บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกัน วินาศภัย “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า นายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันวินาศภัย ไม่รวมถึงธนาคาร "ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศ ภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย “ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก” หมายความว่า ผู้ซึ่งมีระบบสารสนเทศไว้ ให้บริการในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย การออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือการขตใช้เงิน หรือค่า สินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการออกกรมธรรม์ประกันภัย การเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย และการชดใช้เงินหรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยใช้วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ “ผู้ตรวจสอบอิสระ” หมายความว่า ผู้ตรวจสอบอิสระที่ได้รับประกาศนียบัตร Certified information System Auditor (CISA), Certified information Security Manager (CISM), Certified Information System Security Professional (CISSP) via ISO looloog Information Security Management valleyvillaesnuiuag, Yuuginiatu viri (Certified Body) “หน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศ” หมายความว่า หน่วยงานที่ทําหน้าที่ตรวจ Suso.5:UUiniciulyrion ancinuinuronsulaalie Jesiegali. The British Standards Institution (BSI) หรือ Bureau Veritas หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยรับรอง YUUSnu (ACCreditation Body) lit. United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ANSI-ASQ National ACCreditation Board (ANAB) Llaeaninnu. In 155 nuraniasianánying. (สมอ.) หรือหน่วยรับรองระบบงานอื่นที่สํานักงานยอมรับ ข้อ ๔. ให้บริษัทที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนยื่นคําขอต่อสํานักงานตามแบบ อว. ๑ ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (๑) เอกสารแสดงกิจกรรมและรายละเอียดที่ต้องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) แผนผัง (Flow chart) และขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓) เอกสารแสดงระบบสารสนเทศและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อรองรับ กิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๔) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูล ส่วนบุคคล - (๕) หนังสือรับรองการตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศในระดับเคร่งครัดสําหรับกิจกรรมตาม (๑) โดยผู้ตรวจสอบอิสระตามหนังสือรับรองตาม แบบ อว ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัทต้องแสดงข้อมูลแก่สํานักงานจนเป็นที่พอใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรองตาม ประกาศนียบัตรดังกล่าว มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับเคร่งครัดสําหรับ กิจกรรมตาม (๑) ข้อ ๕ ให้นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน ยื่นคําขอต่อสํานักงานตามแบบ อว. ๒ ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ คําขอ ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย (๑) เอกสารแสดงกิจกรรมและรายละเอียดที่ต้องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) แผนผัง (Flow chart) และขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓) เอกสารแสดงระบบสารสนเทศและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อรองรับ กิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๔) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวและข้อมูล ส่วนบุคคล (๕) หนังสือรับรองการตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศของบริษัท และนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร ในระดับเคร่งครัดสําหรับกิจกรรม ตาม (๑) โดยผู้ตรวจสอบอิสระตามหนังสือรับรองตามแบบ อว. ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือ ประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัท และนายหน้าประกัน วินาศภัย หรือธนาคารต้องแสดงข้อมูลแก่สํานักงานจนเป็นที่พอใจได้ว่าระบบสารสนเทศที่ได้รับการ รับรองตามประกาศนียบัตรดังกล่าว มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศในระดับเคร่งครัด สําหรับกิจกรรมตาม ข้อ ๖ ในการขอขึ้นทะเบียนและขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก ให้บริษัทดําเนินการหรือจัดการให้นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร ดําเนินการยื่นคําขอต่อ สํานักงานตามแบบ อว. ๔ ที่แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ดังต่อไปนี้ ເນັ້ນອຍ່າງນ້ອຍ (๑) เอกสารแสดงกิจกรรมและรายละเอียดที่ต้องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๒) แผนผัง (Flowdhari) และขั้นตอนของกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๓) เอกสารแสดงระบบสารสนเทศและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อรองรับ กิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (๔) หนังสือรับรองการตรวจรับรองการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และของบริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือ ธนาคารในระดับเคร่งครัดสําหรับกิจกรรมตาม (๑) โดยผู้ตรวจสอบอิสระตามหนังสือรับรองตาม แบบอว ๓ ที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือประกาศนียบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรับรองระบบสารสนเทศ ทั้งนี้ บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร ต้องแสดงข้อมูลแก่สํานักงานจนเป็นที่พอใจได้ว่า ระบบสารสนเทศที่ได้รับการรับรองตามประกาศนียบัตรดังกล่าว มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศในระดับเคร่งครัดสําหรับกิจกรรมตาม (๑) เอกสารแสดงเหตุผลและข้อมูลเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน เข่น ระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนของการ บริการ การควบคุมภายใน การรักษาความปลอดภัย และแผนรองรับกรณีที่บุคคลภายนอก ไม่สามารถให้บริการได้ (๖) สําเนาสัญญาใช้บริการระบบสารสนเทศระหว่างผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และบริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แล้วแต่กรณี ซึ่งครอบคลุมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (ก) มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ข) การป้องกันการใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบ (ค) การรายงานถึงความผิดปกติและการรายงานถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (ง) การป้องกันการจ้างช่วง (จ) สิทธิการตรวจสอบโดยบริษัทและสํานักงาน (ฉ) การคืน ทําลาย หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (ช) ผลของการละเมิดเงื่อนไข ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยหรือธนาคารยื่นคําขอขึ้นทะเบียนหรือ คําขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอ ไม่ถูกต้องครบถ้วน สํานักงานจะแจ้งให้บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารดําเนินการ แก้ไข หรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคําขอเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่สํานักงานกําหนด หากไม่ดําเนินการแก้ไข หรือยืนเอกสารหลักฐานประกอบคําขอเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยปราศจากเหตุอันสมควร สํานักงานมีสิทธิปฏิเสธการพิจารณา คําขอดังกล่าวได้ ข้อ ๘ ในการพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียน หรือคําขอรับความเห็นชอบการใช้ บริการบุคคลภายนอก สํานักงานจะพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วนแล้ว เว้นแต่กรณีจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควร สํานักงานอาจขยายระยะเวลาออกไปก็ได้ ทั้งนี ไม่เกินสองครั้ง และครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน และเมื่อได้รับ ความเห็นชอบแล้ว บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แล้วแต่กรณี ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามที่ยืนขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับความเห็นชอบไว้ตลอดเวลา ในกรณีมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เคยได้รับความเห็นชอบ ให้บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร แล้วแต่กรณี ขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ทังนี หากเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เกียวกับกิจกรรมที่ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบสารสนเทศที่ใช้กับกิจกรรม ให้บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคาร ยืนคําขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับความเห็นชอบตามแบบ อว. ๑ อว. ๒ หรืออว, ๔ ฉบับใหม่ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอด้วย บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารใด ยืนคําขอขึ้นทะเบียน หรือ คําขอรับความเห็นชอบการใช้บริการบุคคลภายนอก พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคําขอกับ สํานักงานภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนีใช้บังคับ ให้บริษัท นายหน้าประกันวินาศภัย หรือธนาคารนัน สามารถดําเนินการตามที่ได้ยืนคําขอไปพลางก่อนได้ จนกว่าสํานักงานแจ้งผลการพิจารณาเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานได้รับคําขอพร้อมเอกสารประกอบคําขอครบถ้วนแล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๑๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :