• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต๋าในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต๋าในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต๋าในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขั้นต๋าในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๐" ข้อ ๒ ประกาศนีให้มีผลใช้บังคับเมือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรือง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงือนไขในการกําหนดมาตรฐานขันต้าในการบริหารจัดการ ความเสียงของใปรีใษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ข้อ ๔ ในประกาศนี้ “คณะกรรมการบริษัท” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการบริหารสาขาของบริษัทประกัน วินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งต้องมีผู้จัดการสาขาเป็นกรรมการรวมอยู่ด้วย "ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารสี่รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า “ผู้จัดการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใดก็ตาม "กรอบการบริหารความเสี่ยง" หมายความว่ากรอบการดำเนินงานของบริษัทในการบริหารความเสี่ยง โดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งควบคุมหลักการสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง รวมถึงบทบาทหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และการติดตามและประเมินผล "นโยบายบริหารความเสี่ยง" หมายความว่า นโยบายที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรัยได้ (risk appetite) ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key risk indicator) พร้อมรายละเอียดหรือการอธิบายวิธีการในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากแผนธุรกิจสามปี โดยต้องระบุมาตรการบริหารความเสี่ยงหลักของบริษัทห้าอันดับแรกเป็นอย่างน้อย “วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทํางานของบุคลากรโดยสร้างความตระหนัก ทัศนคติ และพฤติกรรมของบุคลากรของบริษัท เกี่ยวกับการเรียนรู้ความเสี่ยง การตัดสินใจทางธุรกิจ บนพื้นฐานของความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัท “ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้” หมายความว่า ระดับความเสี่ยงที่บริษัทสามารถ ยอมรับได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัท ซึ่งอาจกําหนดในเชิงปริมาณ และหรือ เชิงคุณภาพก็ได้โดยอย่างน้อยต้องระบุอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy ratio) “ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง” หมายความว่า ตัวชี้วัดที่แสดงให้ทราบถึงสถานะหรือ แนวโน้มของความเสี่ยง “รายงานสถานะความเสี่ยง” หมายความว่า รายงานที่แสดงถึงสถานะและ การเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงรวมของบริษัท โดยต้องระบุสถานะและการเปลี่ยนแปลงของ ความเสี่ยงหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทห้าอันดับแรก ตามที่ระบุไว้ในทะเบียนความเสี่ยงเป็นอย่างน้อย “รายงานการปฏิบัติตามมาตรการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า รายงานที่ แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าในการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท “รายงานผลการบริหารความเสี่ยง” หมายความว่า รายงานที่แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของกรอบการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายงานสถานะความเสี่ยง และรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง "แผนธุรกิจสามปี” หมายความว่า สรุปแผนสามปีของทิศทางการขยายงาน ประมาณการอัตราการเจริญเติบโตของบริษัท แผนการรองรับการขยายงานของบริษัท ช่องทาง การจําหน่าย ประเภทผลิตภัณฑ์ การลงทุน และการประกันภัยต่อ และประมาณการอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุน ของปีปัจจุบันและอีกสองปีข้างหน้า “ระบบสารสนเทศ” หมายความว่า การบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงของบริษัท “สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย หมวด ๑ บททัวไป ข้อ ๕ ให้บริษัทจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (enterprise risk management) ซึ่งเป็นกระบวนการวางแผนจัดการ และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทแบบองค์รวม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนที่มีต่อการดําเนินธุรกิจให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยคํานึงถึงขนาด ลักษณะ และความซับซ้อนของการดําเนินงานของบริษัท และการบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้เป็นอย่างน้อย ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทํากรอบการบริหารความเสียงเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับ การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ข้อ ๗ สํานักงานอาจกําหนดแนวทางในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนีได้ และเมือมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศนี้ ในส่วนทีเกียวข้องแล้ว หมวด ๒ วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ ๘ บริษัทต้องให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และดำเนินการเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานของพนักงานทุกคน ในองค์กร โดยดําเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ (๑) ผูู้บริหารต้องกำหนดทิศทาง นโยบาย และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง และสื่อสารวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการบริหารความเสี่ยงขององค์กรไปยังพนักงาน ทุกคนเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นคุณค่าของการบริหารความเสี่ยง (๒) บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจ ความระมัดระวัง และตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อฝ่ายงาน ต่อองค์กร และต่อผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร (๓) บริษัทต้องมีการบูรณาการการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการตัดสินใจทางธุรกิจ การกํากับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในของบริษัท หมวด ๓ โครงสร้างการกำกับดูและการบริหารความเสี่ยง ข้อ ๙.........................

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับจากวันประกาศลงในราชกิจจกานุเบกษา
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการฯ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๗      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :