• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกัภนัย จำกัด (มหาชน)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกัภนัย จำกัด (มหาชน)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียน ที่ ๔๗/๒๕๖๐ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกัภนัย จำกัด (มหาชน)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อเป็นการรองรับโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามคำสั่งกระทรวงการคลังที่ ๑๑๙๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ข้อ ๒ บริษัทที่รับประกันภัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมีระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปี และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้รับความเห็ฯขอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว โดยบริษัทจจะขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่เหลืออยู่กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือจะให้ส่วนลดะเบี้ยประกันภัยเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยที่เอาประกันภัยมีสิทธิรับคืนจากบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลาประกันภัยที่เหลือก็ได้ ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคัยกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทำสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน ๒๓ บริษัท ดังมีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งนี้เท่านั้น สั่ง ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้ลงนาม : นายสุทธิพล ทวีชัยการ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :