• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี
หมวด ๔ เงินสมทบ
หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓)
เนื้อหา :

ตามที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออกประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรือง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิตทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว นัน เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นขอบ กําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันหยุดราชการประจําปีอีก ๑ วัน อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนีเรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒ ประกาศนีให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ข้อ ๓ กําหนดให้วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวันหยุดเพิ่มเติมตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรืองกําหนดให้บริษัทประกันวินาศภัย เปิดทําการติดต่อกับประชาชน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งบริษัทจะเปิดทําการก็ได้ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560
ผู้ลงนาม : (นายสมชัย สัจจพงษ์) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :