• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่องกำหนดการจ่ายเงินอื่นของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

ตามที่นายทะเบียนด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้มีคำสั่งนายทะเบียนที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่องให้บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีประกาศ ดังนี้ ๑. ในประกาศนี้ "บริษัท" หมายถึง บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ๒. ให้บริษัทรายงานเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน เพื่อทราบถึงบรรดาเจ้าหนี้และลูกหนี้ทั้งหมดของบริษัท ภายใน ๓๐ วันนับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ๓. ห้ามมิให้กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทสั่งจ่ายเงินของบริษัท หรือทำการเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทตามปกติ ๔. นายทะเบียนกำหนดให้บริษัทสามารถจ่ายเงินโดยความเห็นชอบของนายทะเบียนหรือผู้ได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน ได้ดังต่อไปนี้ ๔.๑ การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยโดยตรง ๔.๒ การจ่ายเงินคืนค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย ๔.๓ การจ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ๔.๔ การจ่ายค่าสื่อสาร เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ๔.๕ การจ่ายค่าภาษี ค่าอากร หรือค่าภาษีอากร ตามที่กฎหมายกำหนด ๔.๖ การจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าปรับ ๔.๗ การจ่ายตามความจำเป็นเพื่อเร่งรัดติดตามหรือเรียกคืนหนี้สินค้างจ่ายของบริษัท การเบิกจ่ายเงินในกรณีที่มีความจำเป็นนอกเหนือจาก 4.1 ถึง 4.7 ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยมีเหตุผลความจำเป็น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน ๕. การจ่ายเงินตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ข้างต้น ให้บริษัทเสนอเสนอหลักฐานประกอบการขออนุมัติต่อพนะกงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนมอบหมาย ทั้งนี้ ขบวนการหรือวิธีการในการอนุมัติให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่นายทะเบียนมอบหมายกำหนด ๖. มอบหมายให้บุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงิน ตามข้อ ๓ และ ๔ โดยบุคคลดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อร่วมกันอย่างน้อย ๒ คนฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (นายสุทธิืพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐ มาตรา ๕๔    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :