• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒ /๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒ /๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒ /๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบการ ประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้สะดวก เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น อันจะเป็น ประโยชน์ต่อระบบการประกันภัยและประเทศโดยรวม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ ๒๒ /๒๕๖๑ เรื่อง ให้ใช้แบบและ ข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัท ประกันวินาศภัย” ข้อ ๒ ให้ยกเลิก (๑) คําสั่งนายทะเบียนที่ ๖๖/๒๕๕๙ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกัน วินาศภัย ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ (๒) คําสั่งนายทะเบียนที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัท ประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) คําสั่งนายทะเบียนที่ ๕๕/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัท ประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (๔) คําสั่งนายทะเบียนที่ ๔๑/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับบริษัทประกัน วินาศภัย ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ให้ใช้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่ แนบท้ายคําสั่งนี้ ข้อ ๔ ให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายคําสั่งนี้ ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้สําหรับการทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และรวมถึงกรณีผู้เอาประกันภัยทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทเพื่อต่อ อายุกรมธรรม์ประกันภัย ๑๐๐ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์สุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ (ไมโครอินชัวรันส์) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดความ คุ้มครอง สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19,25
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๐ มาตรา ๒๙    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :