• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)  
 
   
  คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา : อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ นายทะเบียน จึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียนที่ ๕๓ /๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และ อัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้า ในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และ การประกันภัยความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเล และโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันออกคําสั่งเป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งคําสั่งนายทะเบียนที่ ๑๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และการประกันภัยตัวเรือ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และ การประกันภัย ความรับผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance) โดยทําคํารับรองว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ถือว่า บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย ประทับตรารับเรื่องขอรับความเห็นชอบ และบริษัทชําระค่าธรรมเนียม เรียบร้อยแล้ว ข้อ ๕ แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ และเอกสารแนบท้าย ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต้องจัดทํา หรือผ่านการพิจารณาจากองค์กร ดังต่อไปนี้ (๑) จัดทําโดย The International Underwriting Association of London (IUA) หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการร่วมของทั้งสององค์กร หรือ Joint Cargo Committee (UCC) หรือคณะกรรมการอื่นที่คล้ายกัน หรือองค์กรอื่นในระดับเดียวกันที่ นายทะเบียนเห็นชอบ หรือ (๒) ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ของสมาคม ประกันวินาศภัยไทย อัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบตามข้อ ๔ ต้องสามารถแสดงที่มา หรือระบุแหล่งข้อมูล ข้อ ๖ บริษัทที่ยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ตามข้อ ๔ ต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของ บริษัทนั้นได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ กําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคํานวณ เงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ข้อ ๗ ในการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ที่บริษัทยื่นขอรับความเห็นชอบ ตามข้อ ๔ บริษัทจะต้อง นําส่งเอกสารต่อนายทะเบียน ดังต่อไปนี้ (๑) ใบคําขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย ลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) (๒) สําเนาใบเสร็จชําระค่าธรรมเนียม (๓) หนังสือรับรองอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (๔) แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และ อัตราเบี้ยประกันภัย ที่ขอรับความเห็นชอบ โดยใช้หัวกระดาษบริษัท จํานวนสองชุด (๕) เอกสารสรุปสาระสําคัญ เงื่อนไขทั่วไป ข้อตกลงคุ้มครอง และข้อยกเว้น เป็นภาษาไทย (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒) (๖) เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ หรือเอกสารแนบท้าย ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบนั้นได้จัดทําโดย The International Underwriting Association of London (UA) หรือ The Lloyd's Market Association (LMA) หรือคณะกรรมการ ร่วมของทั้งสององค์กร หรือ Joint Cargo Committee (JCC) หรือคณะกรรมการอื่นที่คล้ายกัน หรือ องค์กรอื่นในระดับเดียวกันที่นายทะเบียนเห็นชอบ (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๑)) (๗) หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย (กรณีตามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๒)) ข้อ ๘ ในกรณีที่ปรากฏต่อนายทะเบียนว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยที่บริษัทยื่นมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดไว้ในคําสั่งนี้ ให้ถือว่าแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัยไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนมาแต่ต้น สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (นายสุทธิพล ทวีชัยการ) เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ผู้ลงนาม : (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :  
หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ : เหตุผลที่มีการออกคําสั่งฉบับนี้ เพื่อเป็นการลดขั้นตอน เกิดความคล่องตัว และรวดเร็ว ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้าย และอัตราเบี้ยประกันภัย สําหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การประกันภัยการขนส่งสินค้าในประเทศ การประกันภัยตัวเรือ และการประกันภัยความรับผิดที่ เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ (Marine and Logistics Liability Insurance)
 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :