• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หมวด ๓ การตรวจสอบและการบัญชี
หมวด ๔ เงินสมทบ
หมวด ๕ ความสัมพันธ์กับรัฐบาล
บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

                     อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทําธุรกิจงาน ติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(๒) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นตัวแทน ด้านการตลาดของกองทุนส่วนบุคคลของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัย ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วย การประกันวินาศภัย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยมอบหมาย 

ข้อ ๕ บริษัทที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ตามข้อ ๗๙ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น ของบริษัทประกันวินาศภัย .. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ) .. ๒๕๖๒ ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

() มีความมั่นคงทางการเงิน โดยพิจารณาจากอัตราส่วนทางการเงิน ดังนี้ 

() มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ไม่ต่ํากว่าอัตราที่นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของ บริษัทประกันวินาศภัย และ 

(ข) มีอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องมากกว่าร้อยละหนึ่งร้อย (๒) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล และระบบการดําเนินการที่ดี 

(๓) มีแผนงานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ ที่เป็นไปตามกรอบนโยบาย การประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดทําขึ้นตามข้อ ๖๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยแผนงานการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(ก) โครงสร้างองค์กรที่ใช้รองรับการประกอบธุรกิจ ขอบเขตหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

() ระบบงานที่รองรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงระบบงานที่กําหนด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ ควบคุมภายใน ระบบการจัดการ และระบบบัญชี เป็นต้น 

() ความพร้อมด้านบุคลากร 

(๔) มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยแยกรายได้และ รายจ่ายของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี ออกจากธุรกิจประกันวินาศภัย 

() มีระบบการกํากับ ตรวจสอบ และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดและครบถ้วน รวมถึง กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ออกตามกฎหมาย ดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทงานติดต่อหรือแนะนําบริการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ นอกจากบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๕ แล้ว บริษัท ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 

() แสดงให้ลูกค้าเข้าใจได้ว่าบริษัทมีหน้าที่ดําเนินการงานติดต่อหรือแนะนําบริการ ของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าเท่านั้น บริการต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท หลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด และให้ระบุในเอกสารชี้ชวน ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ แล้วแต่กรณี 

() เผยแพร่เอกสารหรือข้อมูลที่มีความถูกต้องตรงต่อความเป็นจริงและไม่ทําให้ ลูกค้าเข้าใจผิดในสาระสําคัญ 

(๓) มีพื้นที่ในการประกอบธุรกิจงานติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารพาณิชย์ให้เป็นสัดส่วนโดยเฉพาะ และแยกออกจากส่วนการให้บริการด้านประกันภัย กรณีที่บริษัทดําเนินงานติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ นอกสถานที่ทําการของสํานักงานใหญ่หรือสํานักงานสาขา บริษัทต้องมีป้ายแสดงหรือสัญลักษณ์ ที่ชัดเจนในการแสดงฐานะที่เป็นผู้แนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ 

ทั้งนี้ บริษัทอาจมอบอํานาจให้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทดําเนินงานติดต่อ หรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ในนามของบริษัทได้ โดยต้องจัดการให้ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทดําเนินการตาม () ละ () และบริษัทต้องร่วมรับผิดในการดําเนินงาน ติดต่อหรือแนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ของตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท 

ข้อ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี มีคําสั่งให้บริษัทกระทําการ งดเว้นกระทําการ ปรับปรุง แก้ไข เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ บริษัทต้องแจ้งนายทะเบียนทราบพร้อมระบุ ถึงสาเหตุดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันที่สํานักงานคณะกรรมการ กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยมีคําสั่ง 

ข้อ กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน ประกาศนี้ หรือกระทําการใด อันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง นายทะเบียนอาจมีคําสั่งให้บริษัทชี้แจงเหตุผลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง หรือสั่งให้บริษัท แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือกําหนดเงื่อนไขใดๆ ให้บริษัทต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจาก ที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ได้ หากบริษัทไม่ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ที่กําหนด นายทะเบียนอาจสั่งระงับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ไว้จนกว่าบริษัทจะปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศนี้หรือตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนด ครบถ้วน 

ประกาศ วันที่ ๙ มกราคม .. ๒๕๖๓ 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 


ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘ มาตรา ๑๙    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :