• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗/แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย .. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) .ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ในการจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย .. ๒๕๖๓” 

ข้อ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม .. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

ข้อ ให้ยกเลิก 

- () ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม .. ๒๕๕๔ 

() ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ) .. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 

.. ๒๕๕๔ 

() ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ) .. ๒๕๕๕ ลงวันที่ เมษายน .. ๒๕๕๕ 

() ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ) .. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน .. ๒๕๕๕ 

() ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) .. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม 

.. ๒๕๕๖ 

() ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการจัดทํา รายงานการดํารงเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ) พ.. ๒๕๕๘ ลงวันที่ กรกฎาคม .. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๔ ในประกาศนี้ 

สํานักงานหมายความว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย 

บริษัทหมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตาม กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายความว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยหมายความว่า นักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมาย ว่าด้วยประกันวินาศภัย 

ข้อ ให้บริษัทจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุน ดังต่อไปนี้ () รายงานการดํารงเงินกองทุนประจําปี () รายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน

() รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม

ข้อ การจัดทํารายงานการดํารงเงินกองทุนตามข้อ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() ให้บริษัทคํานวณเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย เว้นแต่ รายงานการดํารงเงินกองทุน รายเดือนให้คํานวณเงินกองทุนโดยวิธีประมาณการตามที่นายทะเบียนกําหนดไว้ 

() ให้บริษัทประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของ บริษัทประกันวินาศภัย เว้นแต่ รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน ให้ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สิน โดยวิธีประมาณการที่นายทะเบียนยอมรับ 

(๓) ให้บริษัทใช้แบบรายการ ดังต่อไปนี้ 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนประจําปี ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ แนบท้ายประกาศนี้ 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาส ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ แนบท้ายประกาศนี้ 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน ให้ใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ แนบท้ายประกาศนี้ 

สําหรับรายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือนของเดือนธันวาคมของปี .. ๒๕๖๒ เดือนมกราคมของปี .ศ. ๒๕๖๓ และเดือนกุมภาพันธ์ของปี พ.. ๒๕๐๓ ให้บริษัทใช้แบบรายการ ตามเอกสารแนบ แนบท้ายประกาศนี้ () ให้บริษัทเสนอรายงานการดํารงเงินกองทุนต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้ 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

() รายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาส ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นแต่ละไตรมาส 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน ภายในสิ้นเดือนถัดไป 

() รายงานการดํารงเงินกองทุนประจําปี ต้องผ่านการตรวจสอบ (audit) จากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

(5) รายงานการดํารงเงินกองทุนในไตรมาสที่สองของทุกปี (เดือนมิถุนายน) ต้องผ่าน การสอบทาน (review) จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อ ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ํากว่าอัตราที่ นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที่จําเป็นในการกํากับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นตามประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดประเภทและชนิด ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคํานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย ให้บริษัทนั้นเสนอรายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือนตามข้อ () โดยใช้แบบรายการตามเอกสารแนบ แนบท้ายประกาศนี้ ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในข้อ () () จนกว่านายทะเบียน จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น 

รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ต้องรับรองความถูกต้องของข้อมูล ในรายงานโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทหรือผู้จัดการสาขาของบริษัท แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทําหรือการคํานวณเงินกองทุนในรายงาน การดํารงเงินกองทุนที่บริษัทเสนอตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่อาจส่งผล กระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท นายทะเบียนอาจมีคําสั่งให้รายงานการดํารงเงินกองทุน รายเดือนที่บริษัทเสนอต่อนายทะเบียนมาแล้ว หรือรายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือนที่บริษัท จะต้องเสนอต่อนายทะเบียนต่อไป รวมถึง รายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาสตามข้อ () สําหรับไตรมาสที่หนึ่ง (เดือนมีนาคม) และไตรมาสที่สาม (เดือนกันยายน) ต้องผ่านการสอบทานจาก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ได้ 

ข้อ ในกรณีที่มีเหตุอันควร นายทะเบียนอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ/หรือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัยอื่น ที่นายทะเบียนยอมรับเป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบรายงานอีกครั้งหนึ่ง โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท 

() ให้บริษัทแก้ไขรายงานการดํารงเงินกองทุน หากบริษัทไม่แก้ไขตามที่นายทะเบียนสั่ง ให้ถือว่าบริษัทไม่ได้ส่งรายงาน 

ข้อ บริษัทต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อใช้ในการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานการดํารงเงินกองทุน 

ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานการดํารงเงินกองทุนตามประกาศนี้ ให้บริษัทเสนอต่อ นายทะเบียนในรูปไฟล์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และในรูปกระดาษ (hard copy) ที่บันทึกข้อมูล ถูกต้องตรงกัน ตามช่องทางและวิธีการที่สํานักงานกําหนด ทั้งนี้ จนกว่าสํานักงานจะมีหนังสือแจ้ง ให้บริษัทยื่นรายงานตามระบบที่กําหนดไว้ 

ประกาศ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.. ๒๕๖๓ 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 


ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
วันที่มีผลบังคับ : วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ผู้ลงนาม : นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  14
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๗/๕    
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :