• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
   
  ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓ () แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม พ.. ๒๕๖๓ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๔) .. ๒๕๓” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามคําว่า สถาบันการเงินต่างประเทศระหว่างคําว่า สถาบันการเงินและ บริษัทจํากัดในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 “สถาบันการเงินต่างประเทศหมายความว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินในลักษณะเดียวกันกับที่กําหนดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกนิยามคําว่า ศุถูกในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ศุกกหมายความว่า ศุกกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”  

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกนิยามคําว่า หน่วยลงทุนในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

หน่วยลงทุนหมายความว่า หน่วยลงทุน ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ ๕ ให้เพิ่มนิยามคําว่า โครงสร้างพื้นฐานระหว่างคําว่า หน่วยลงทุนและ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โครงสร้างพื้นฐานหมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มนิยามคําว่า กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)” ระหว่างคําว่า ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงและ หลักทรัพย์ในข้อ ๔ แห่งประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ บริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ 

กิจการเงินร่วมลงทุน (private equity)” หมายความว่า นิติบุคคล ทรัสต์ หรือ รูปแบบอื่นใด และมีลักษณะของกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 () กิจการเงินร่วมลงทุนที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกําหนด การจัดการเงินทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนที่ไม่ถือเป็น การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล 

(๒) กิจการเงินร่วมลงทุนตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะครบถ้วน ดังนี้ 

      () มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สองรายขึ้นไป ทั้งนี้ ต้องมิได้เป็นไปเพื่อแสวงหาประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินส่วนตัวของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใด เป็นการเฉพาะ 

   () มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการ 

       () มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทําสัญญา การลงทุนในหุ้นหรือ การสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วน ในการกํากับดูแลแผนธุรกิจ การดําเนินงานหรือการปรับปรุงการดําเนินงาน หรือการดําเนินการอื่นใด ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดําเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มนิยามคําว่า ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ คําว่า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างคําว่า ธนาคารต่างประเทศและ อันดับความน่าเชื่อถือในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ 

ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่า ด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มนิยามคําว่า กิจการสถานพยาบาลและคําว่า กิจการการดูแล ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงระหว่างคําว่า งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ งานติดต่อหรือ แนะนําบริการของบริษัทหลักทรัพย์หรือธนาคารพาณิชย์ในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย 

.. ๒๕๕๖ 

                   “กิจการสถานพยาบาลหมายความว่า การประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการ เพื่อการประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพทันตกรรม การประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดตามกฎหมายว่าด้วย วิชาชีพกายภาพบําบัด การประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ การประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ สาธารณสุขอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ทั้งนี้ โดยกระทําเป็นปกติธุระ 

                    “กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงหมายความว่า การประกอบกิจการ เกี่ยวกับการให้บริการดูแล ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพ หรือการประคับประคองผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ที่มีปัญหาด้านสุขภาพโดยวิธีการจัดกิจกรรมในระหว่างวัน หรือการช่วยเหลือในการดํารงชีวิต หรือ การจัดสถานที่เพื่อพํานักอาศัยหรือสถานที่บริบาลดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงการจดแจ้ง การจัดบริการของหน่วยงานภาครัฐตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด และกําหนดยกเว้นในกรณีที่เป็นการดําเนินการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

                    ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกนิยามคําว่า สินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” ในข้อ ๔ แห่งประกาศ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ บริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “สินทรัพย์ลงทุนของบริษัทหมายความว่า สินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนได้ตาม ประกาศฉบับนี้ ตามราคาประเมินตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึง การออกหนังสือค้ําประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๕ ()” 

ข้อ ๑๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๑๘ การลงทุนตามประกาศนี้ หากอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศและมีกระแส เงินสดรับจ่ายที่แน่นอน เช่น ตราสารหนี้ที่เสนอขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทดําเนินการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของมูลค่ากระแสเงินสดรับจ่าย 

บริษัทอาจดําเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนน้อยกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ ในวรรคหนึ่งได้ ดังนี้ 

 () ป้องกันความเสี่ยงไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของมูลค่ากระแสเงินสดรับจ่าย กรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตั้งแต่ร้อยละสองร้อยห้าสิบ แต่ไม่ถึงร้อยละ สามร้อยแปดสิบ 

 (๒) ป้องกันความเสี่ยงตามกรอบนโยบายการลงทุนและกระบวนการบริหาร ความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม กรณีที่บริษัทมีอัตราส่วนความเพียงพอของ เงินกองทุนตั้งแต่ร้อยละสามร้อยแปดสิบขึ้นไป 

การป้องกันความเสี่ยงตามวรรคสองต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ลงทุนและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทต้องส่งสําเนารายงานการประชุมที่เกี่ยวข้องให้สํานักงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีมติที่ประชุม และหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญต้องรายงาน สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และหากภายหลังบริษัทมีอัตราส่วน ความเพียงพอของเงินกองทุนลดต่ําลงกว่าจํานวนที่กําหนดไว้ในแต่ละกรณี บริษัทต้องดําเนินการ ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ที่บริษัทดํารงอยู่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดการป้องกันความเสี่ยงตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และ วรรคสาม ให้นายทะเบียนทราบในรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินที่จัดส่งให้นายทะเบียน ประจํางวด” 

ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๑) ของข้อ ๒๕ แห่งประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ 

“(๑๑) กิจการเงินร่วมลงทุน” 

  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ ๒๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๘ และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “() กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ได้ไม่เกินร้อยละสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

ข้อ ๑๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๓๑ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ รวมทั้งหมด ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

ข้อ ๑๕ ให้ยกเลิกความข้อ ๓๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๓๖ บริษัทสามารถลงทุนในเงินฝากธนาคารต่างประเทศ ตราสารหนี้ ต่างประเทศ ตราสารทุนต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ และกิจการเงินร่วมลงทุนที่จัดตั้งในต่างประเทศ รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละสามสิบของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัท 

ข้อ ๑๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๓๗ บริษัทสามารถลงทุนในสินทรัพย์ดังต่อไปนี้รวมทั้งหมดได้ไม่เกินร้อยละห้า ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

  () ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง เว้นแต่ ตราสารหนี้ที่มี ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทคุ้มครองเงินต้น ตามข้อ ๔๔ (

 () ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ หรือไม่ได้ อยู่ระหว่างการดําเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ 

 () หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัท ถือครองผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กําหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนี ที่บริษัทลงทุนได้โดยตรง แต่มีการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคํา 

 () หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ ๔๙ หรือข้อ ๕๐ ที่บริษัทไม่สามารถ แยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ 

 () กิจการเงินร่วมลงทุน 

ทั้งนี้ บริษัทลงทุนในสินทรัพย์ตาม () ได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของสินทรัพย์ลงทุน ของบริษัท 

ข้อ ๑๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔๐ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม ได้ไม่เกินร้อยละห้าของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท เว้นแต่ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง 

พื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ได้ไม่เกินร้อยละสิบสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท” 

ข้อ ๑๘ ให้ยกเลิกความใน () ของข้อ ๔๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ () การให้กู้ยืมแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย แต่ละกองทุนรวมหรือกองทรัสต์ ให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละสิบ ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) .. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔๔ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

      () ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริษัทสามารถลงทุนได้โดยไม่จํากัดจํานวน 

      () ตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกัน โดยสถาบัน การเงินหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทจํากัด องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดย กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือ กองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนดที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

      () มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ หรือของผู้ออกตราสารหนี้ หรือ ของผู้ค้ําประกัน ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ เว้นแต่ เป็นตราสารหนี้ที่ออก สั่งจ่าย รับรอง รับอาวัล หรือค้ําประกัน โดยสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ ที่ออกโดยองค์การหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือตราสารหนี้ที่บริษัทเป็นผู้รับอาวัล 

       () กรณีตราสารหนี้เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงิน ต้องไม่มีข้อจํากัด ความรับผิด 

      () กรณีตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทรัสต์อื่นที่นายทะเบียนประกาศกําหนด ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ต้องจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุน ไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

  (๓) ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตามหมวด ๔ ส่วนที่ ๗ ข้อ ๕๒ ประเภทคุ้มครองเงินต้น 

    กรณีตราสารหนี้ตาม () และ () ที่เสนอขายในต่างประเทศ ให้ถือว่าเป็นตราสารหนี้ ในประเทศที่บริษัทสามารถลงทุนได้ โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน () และ (

    การรับรอง รับอาวัล สลักหลัง หรือค้ําประกัน ตาม () และ () ต้องเป็นการรับรอง ตลอดไป รับอาวัลทั้งจํานวน สลักหลังโอนประเภทมีสิทธิไล่เบี้ยโดยไม่มีข้อกําหนดลบล้างหรือจํากัด ความรับผิดของผู้สลักหลัง หรือค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจํานวนแบบไม่มีเงื่อนไข” 

ข้อ ๒๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔๕ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การหรือหน่วยงาน ของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ ต้องเป็นตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของ ตราสาร หรือของผู้ออกตราสาร หรือของผู้ค้ําประกัน ไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

() ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศ และตราสารนั้นต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับ ความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ 

() ตราสารหนี้ตาม () และ () ต้องเป็นตราสารหนี้ที่บริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล เกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านระบบอินเทอร์เน็ต” 

ข้อ ๒๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๔๗ แห่งประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน วินาศภัย .. ๒๕๕๖ 

ความในวรรคหนึ่ง () มิให้ใช้กับกรณีการลงทุนในตราสารทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน บริษัทต้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนและ การลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าวได้” 

ข้อ ๒๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔๘ บริษัทสามารถลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศที่ออกโดยนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() แต่ละรายได้ไม่เกินร้อยละสิบของจํานวนตราสารทุนที่ออกจําหน่ายทั้งหมด ของผู้ออกนั้น 

() กรณีตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเป็นตราสารทุน ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับดูแลด้านหลักทรัพย์ และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญขององค์กรกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นานาชาติ (International Organization of Securities Commission : IOSCO) หรือที่มีการซื้อขาย ในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges : WEE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น และบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ ตราสารทุนดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษผ่านอินเทอร์เน็ต 

() กรณีตราสารทุนที่ออกโดยนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจกิจการเงินร่วมลงทุน โดยบริษัทต้องเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทุนและการลงทุนของนิติบุคคลดังกล่าวได้ 

() กรณีตราสารทุนอื่นนอกจาก () และ () บริษัทสามารถลงทุนได้เฉพาะ ตราสารทุนที่ออกโดยนิติบุคคล ดังต่อไปนี้ และต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากนายทะเบียน ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกําหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ 

() นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันภัยจากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น หรือที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้น ในบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัยดังกล่าว 

() นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจประกันภัย 

() นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลงของประเทศในสมาคมประชาชาติ แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) หรือของ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) เพื่อประกอบธุรกิจเฉพาะการประกันต่อ” 

ข้อ ๒๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๔๙ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ในประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิด เดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์ของกิจการเงินร่วมลงทุน หรือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 

() กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท” 

ข้อ ๒๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๕๐ บริษัทสามารถลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในต่างประเทศได้ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานกํากับ ดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญขององค์กรกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commission : IOSCO) หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (World Federation of Exchanges : WFE) หรือที่อยู่ระหว่างการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป เป็นครั้งแรก โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกํากับดูแลในประเทศนั้น 

() เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีประเภทและชนิด เดียวกับสินทรัพย์ที่บริษัทอาจลงทุนหรือมีไว้ได้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กองทรัสต์ของกิจการเงินร่วมลงทุน หรือกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ 

() เป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ มิใช้บังคับกับกองทุนรวมของกิจการเงินร่วมลงทุน 

() ไม่ใช่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทเฮดจ์ฟันด์ 

() กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีมูลค่ากองทุนไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท 

() กรณีกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ ต้องลงทุนสินค้าหรือดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ชนิด และประเภทเดียวกับที่กองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสามารถลงทุนได้” เลิกความใน () ของข้อ ๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“() กระทําในบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นตามที่นายทะเบียนประกาศกําหนด หรือในกรณีที่กระทํา นอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ค้าสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้าที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้” 

ข้อ ๒๖ ให้ยกเลิกความใน () ของข้อ ๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(4) ห้ามมิให้บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาออปชันที่ผูกพันบริษัทในฐานะผู้ให้สัญญา (option writer) เว้นแต่เป็นสัญญาออปชันที่มีข้อผูกพันให้ส่งมอบสินค้าที่บริษัทมีอยู่แล้วอย่างเพียงพอ 

ตามข้อผูกพันนั้นในขณะเข้าเป็นคู่สัญญาดังกล่าว” 

ข้อ ๒๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑๒) ของข้อ ๕๑ แห่งประกาศคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน วินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ 

“(๑๒) ในกรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาออปชันตามข้อ ๕๑ () ให้บริษัท ดําเนินการให้มีการดํารงสินค้าตามสัญญาดังกล่าวไว้อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญานั้น” 

ข้อ ๒๘ ให้ยกเลิกความใน () ของข้อ ๕๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“() เป็นตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงิน หรือสถาบันการเงินต่างประเทศที่มี อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือของผู้ออกตราสารไม่ต่ํากว่าอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถ ลงทุนได้” 

ข้อ ๒๙ ให้ยกเลิกความใน () ของข้อ ๕๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“() ให้กู้ยืมแต่ละรายได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีผู้กู้ยืมเป็นบุคคลธรรมดา 

) กรณีกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประกาศกําหนด 

) กรณีกู้ยืมอื่น ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของราคาประเมินของทรัพย์สิน ที่ผู้กู้ยืมนํามาจํานองหรือจํานําเป็นประกัน 

() กรณีผู้กู้ยืมเป็นนิติบุคคล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้าง พื้นฐาน ได้ไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของราคาประเมินของทรัพย์สินที่ผู้กู้ยืมนํามาจํานองหรือจํานํา เป็นประกัน 

ทั้งนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตาม ๒) ต้อง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศและมีมูลค่าไม่ต่ํากว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านบาท” 

ข้อ ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕) ของข้อ ๗๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียนประกาศกําหนด 

(ก) กิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย (ข) กิจการการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย - (ค) กิจการที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย 

ข้อ ๓๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) .. ๒๕๖๒ และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๗๗ การถือตราสารทุนของนิติบุคคลเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๗๕ และ ข้อ ๗๖ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

() มูลค่ารวมของตราสารทุนตามข้อ ๗๖ () () และ () ต้องไม่เกินร้อยละสิบ ของสินทรัพย์ลงทุนของบริษัท 

() มูลค่ารวมของตราสารทุนตามข้อ ๗๖ () () ต้องไม่เกินร้อยละสามของสินทรัพย์ ลงทุนของบริษัท 

() มูลค่ารวมของตราสารทุนที่บริษัทถือเพื่อการประกอบธุรกิจอื่นทั้งหมดต้องไม่เกิน ร้อยละสิบห้าของสินทรัพย์รวมของบริษัท 

 () บริษัทต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีความสามารถในการให้การสนับสนุน ทางการเงิน แก่นิติบุคคลที่บริษัทถือตราสารทุนได้ตามสมควร 

 () บริษัทต้องสามารถควบคุม ดูแล และติดตามฐานะและการดําเนินงานของ นิติบุคคล ดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนกลยุทธ์ที่บริษัทกําหนดอย่างสม่ําเสมอ 

(๖) กรณีบริษัทถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ในประเทศและต่างประเทศ หรือไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้ บริษัทต้องกําหนด แนวทางและวิธีการที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร 

() บริษัทต้องส่งสําเนารายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ได้รับ การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี (audited financial statement) ของนิติบุคคล ที่บริษัทถือตราสารทุน เพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ให้สํานักงานทุกครั้งที่นิติบุคคลนั้นได้จัดทํา โดยจัดส่งให้สํานักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลดังกล่าว มีมติรับรอง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ของนิติบุคคลดังกล่าว หรือทําให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะในกรณีที่อาจ กระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท ให้รายงานสํานักงานทราบภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่มีการเปลี่ยนแปลง” 

 

                 ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

       

 

                 (นายประสงค์ พูนธเนศ) ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

 

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ 9 มกราคม 2563
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : (นายประสงค์ พูนธเนศ) ปลัดกระทรวงการคลัง
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  21
หมายเหตุ :

 

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจประกันภัยไทยและการตอบสนองต่อ ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัยสามารถมีการลงทุนที่หลากหลายสอดคล้องกับ ลักษณะของความเสี่ยงและภาระผูกพันที่มีต่อผู้เอาประกันภัย 


 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๘      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :