• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ทําสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน)  
 
   
  คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ทําสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๘/๒๕๕๙ เรื่อง การใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ที่ทําสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คําสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

 

เพื่อเป็นการรองรับโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทําสัญญาประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามคําสั่งกระทรวงการคลัง ที่ ๓๕ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.. ๒๕๕๔ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย .. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เมษายน .. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป 

ข้อ บริษัทที่รับประกันภัย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทําประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน) จะมีระยะเวลาประกันภัยหนึ่งปี และให้ใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้รับ ความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้แล้ว โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาคุ้มครองเพิ่มเติมเท่ากับระยะเวลาประกันภัยที่ เหลืออยู่กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน) หรือจะให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากับจํานวนเบี้ยประกันภัย ที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิรับคืนจากบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน) ตามส่วนเฉลี่ยของระยะเวลา ประกันภัยที่เหลือก็ได้ 

ข้อ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ทําสัญญา ประกันภัยไว้กับบริษัท สัญญาประกันภัย จํากัด (มหาชน) จํานวน ๓๑ บริษัท ดังมีรายชื่อแนบท้ายคําสั่งนี้เท่านั้น 

สั่ง วันที่ ๙ เมษาย .. ๒๕๕๙ 

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ

เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม :  
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
      เลขที่ ICP :   
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :