• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และกิจการของบริษัท และรายงานการดํารงเงินกองทุน  
 
   
  คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และกิจการของบริษัท และรายงานการดํารงเงินกองทุน
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๕/๒๕๕๙ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยส่งรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงิน และกิจการของบริษัท และรายงานการดํารงเงินกองทุน
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๕/๒๕๕๙
เนื้อหา :

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๑ (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงออกคําสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ : 

ข้อ ๑ คําสั่งนี้เรียกว่า “คําสั่งนายทะเบียน ที่ ๒๕ /๒๕๕๙ เรื่อง ให้บริษัท ประกันวินาศภัยส่งรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงินและกิจการของ บริษัท และรายงานการดํารงเงินกองทุน” 

ข้อ ๒ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกคําสั่งเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งนายทะเบียนที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง ให้บริษัทประกันวินาศภัยส่ง รายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงิน รายงานฐานะการเงินและกิจการของบริษัท และรายงานการ ดํารงเงินกองทุน ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๔ ให้บริษัทส่งรายงานกระทบยอดรายการตามงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ สอบทานแล้ว รายงานฐานะการเงินและกิจการของบริษัท และรายงานการดํารงเงินกองทุนต่อ นายทะเบียน โดยมีรายการอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายคําสั่งนี้ 

ข้อ ๕ การส่งรายงานตามข้อ ๔. ให้บริษัทจัดทําและนําส่งเป็น excel file ผ่านไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : monitoringaoic.or.th โดยนําส่งเป็นรายไตรมาสและรายปี ดังต่อไปนี้ 

: (๑) รายงานกระทบยอดประจําไตรมาส ๑ (เดือนมีนาคม) รายงานประจําไตรมาส ๒ (เดือนมิถุนายน) และรายงานประจําไตรมาส ๓ (เดือนกันยายน) ให้ส่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบ กําหนดยื่นรายงานการดํารงเงินกองทุนประจําไตรมาส 

(๒) รายงานกระทบยอดประจําปี ให้ส่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบกําหนดยื่น รายงานการดํารงเงินกองทุนประจําปี . 

ในกรณีที่รายงานตามวรรคหนึ่งที่บริษัทส่งมาไม่ถูกต้องหรือไม่มีรายการครบถ้วน นายทะเบียนมีอํานาจสั่งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน กําหนด 

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถส่งรายงานได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้บริษัทอื่น คําขออนุญาตขยายระยะเวลาต่อนายทะเบียนก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยบริษัทต้องระบุเหตุผลและความจําเป็นมาด้วย หากนายทะเบียนเห็นสมควรจะอนุญาตขยายระยะเวลาก็ได้ 

สั่ง ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

(นายสุทธิพล ทวีชัยการ) 


เลขาธิการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

นายทะเบียน 


ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่มีผลบังคับ : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ผู้ลงนาม : นายสุทธิชัย ทวีชัยการ เลขาธิการฯ
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  14 15 16
หมายเหตุ :

 

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๕๒      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :