• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
 
 มาตรา ๑
 มาตรา ๒
 มาตรา ๓
 มาตรา ๔
 มาตรา ๕
หมวด ๑ บริษัท
หมวด ๑/๑ การดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่อง
หมวด ๒ การควบคุมบริษัท
หมวด ๓ การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย
หมวด ๔ ตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
หมวด ๔/๑ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
หมวด ๕ กองทุนประกันวินาศภัย
หมวด ๖ บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
อัตราค่าธรรมเนียม

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ประกาศคำสั่ง ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
   
  ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
 
ชื่อประกาศ / คำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

 

 

 

ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและ
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย
พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๘/๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่าประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับและผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคม นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง กําหนดหลักสูตร วิชา การปฏิบัติงานด้าน คณิตศาสตร์ประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายชื่อสมาคมนักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ ๔ ให้ผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า และสอบผ่านวิชาที่มีเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองเป็นผู้สําเร็จการศึกษาทางคณิตศาสตร์ประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

(๑) คณิตศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า
(๒) ทฤษฎีความเสี่ยง หรือตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือเทียบเท่า
(๓) ทฤษฎีดอกเบี้ย หรือคณิตศาสตร์การเงิน หรือเทียบเท่า
(๔) ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือเทียบเท่า (๕) ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงการสูญเสีย หรือเทียบเท่า

ข้อ ๕ ให้ผู้ที่ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่ เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามมาตรา ๗๘/๓ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

(๑) สอบทานข้อมูลที่นํามาใช้ในการจัดทํารายงานประจําปีการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยและประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงานประจําปีการ คํานวณความรับผิด
ตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

(๒) วิเคราะห์และกําหนดสมมติฐานที่จําเป็นในการจัดทํารายงานประจําปีการคํานวณความรับผิด ตามกรมธรรม์ประกันภัยตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ ประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัยและประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนดแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและระยะเวลาการส่งรายงาน ประจําปีการคํานวณความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย

(๓) คํานวณสํารองสําหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

(๔) คํานวณสํารองสําหรับความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมิน
ราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย และ

(๕) คํานวณสํารองสําหรับค่าสินไหมทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคา
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย
การปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติ
งานมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในระยะเวลาไม่เกินแปดปีก่อนวันที่ขอรับใบอนุญาตหรือวันที่ขอต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อ ๖ ให้สมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เป็นสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ตามมาตรา ๗๘/๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

ข้อ ๗ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งไม่ได้ปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยตามที่กําหนดในข้อ ๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามประกาศนี้

          ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยให้เป็นไป
ตามที่กําหนดในข้อ ๕ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ หากไม่ปฏิบัติงานภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๗๘/๓
แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑

                                                                                                             

                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                        (นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

                                                                                 เลขาธิการ
                                                     คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                                                นายทะเบียน

 

 

 

 

 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :  
วันที่ประกาศ : 25 กันยายน 2563
วันที่มีผลบังคับ :  
ผู้ลงนาม : นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :  
โทษจำคุก :  
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  7
หมายเหตุ :

 

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศนี้ เพื่อเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบกับนักคณิตศาสตร์ ประกันภัยจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการคํานวณมูลค่าสํารองประกันภัย หรือความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความสําคัญต่อการกํากับดูแลบริษัทประกันวินาศภัย จึงจําเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้

 
 
 
 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๗๘/๓      
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :