• หมวดกฏหมาย
  • ตาราง / ประกาศคำสั่ง
  • ICP
  • ค้นหาตามหมวดอักษร
  • ค้นหาด้วยคำ
  • กฏหมายอื่น
  • รวมคำภิพากษาฎีกา
  • คำชีขาดอนุญาโตตุลาการ
  • คู่มือการใช้งาน
  
 
 
  ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
ทั้งหมด
- (1)
กฎกระทรวง (13)
ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1)
ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ว่าด้วยการพิจารณาจำหน่ายลูกหนี้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญ พ.ศ. ๒๕๕๒ (1)
คำสั่งกระทรวงการคลัง (4)
คำสั่งกระทรวงการคลังที่ (1)
คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ (2)
คำสั่งคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (4)
คำสั่งนายทะเบียน (63)
คำสั่งนายทะเบียน (1)
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1)
บันทึกข้อความ (1)
ประกาศกรมการประกันภัย (7)
ประกาศกระทรวงการคลัง (3)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (11)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (1)
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (2)
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (42)
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2)
ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (3)
ประกาศนายทะเบียน (16)
ประกาศนายทะเบียน (1)
ประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิกประกันภัย (1)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1)
ระเบียบกรมการประกันภัย (2)
ระเบียบคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (2)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (1)
หนังสือเวียน (14)

  Support
 
 
มีปัญหาในการเปิดไฟล์ pdf
คลิกดาวน์โหลด Adobe Reader ได้ที่นี่
  Install Adobe Reader
 
มีปัญหาในการแสดงผลหน้าเว็บ
คลิกดาวน์โหลด Flash Player ได้ที่นี่
  Install Adobe Flash Player
 
Home ตารางประกาศ / คำสั่ง  
 
ค้นหา / Search
ชื่อประกาศ / คำสั่ง ผู้ลงนาม    
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๕๐, ๒๕๕๑)  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐  
   
   
ไม่มีประกาศในขณะนี้
 
 
 
 
 
 
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 สมาคมประกันวินาศภัย คุณเข้าชมเป็นลำดับที่ :