ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการขออนุญาต การอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๑
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๒ วรรคสาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๑”
     ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
     ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
          ๓.๑ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง ผู้ที่ได้รับการศึกษาวิชาการประกันวินาศภัยจากสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕
          ๓.๒ ประกาศนายทะเบียน เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย สำหรับผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
     ข้อ ๔ ในประกาศนี้
          “ตัวแทนประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ซึ่งบริษัทมอบหมายให้ทำการชักชวนให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท
          “นายหน้าประกันวินาศภัย” หมายความว่า ผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทโดยกระทำเพื่อบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
          “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรการข้าราชการพลเรือน

หมวด ๑
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
               ๕.๑ บรรลุนิติภาวะ
               ๕.๒ มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
               ๕.๓ ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
               ๕.๔ ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจรติ เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
               ๕.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
               ๕.๖ ไม่เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
               ๕.๗ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยในระยะเวลาห้าปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
               ๕.๘ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้สอบผ่านวิชาการประกันวินาศภัย ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือเป็นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยได้ตามหลักสูตรและวิธีการสอบทีกำหนดในหมวด ๒ ของประกาศนี้
     ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ต้องไม่เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทใด และให้นำความใน ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ๕.๖ ๕.๗ และ ๕.๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
 

หมวด ๒
หลักสูตรและวิธีการสอบความรู้เกี่ยวกับประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๗ หลักสูตรการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรงให้ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้
          ๗.๑ วิชา จรรยาบรรณและศีลธรรมของตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
          ๗.๒ วิชา ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          ๗.๓ วิชา ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
          ๗.๔ วิชา ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย ประกอบด้วย
               ๗.๔.๑ วิชา หลักการประกันวินาศภัย
               ๗.๔.๒ วิชา การประกันอัคคีภัย
               ๗.๔.๓ วิชา การประกันรถยนต์ และการประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
               ๗.๔.๔ วิชา การประกันทางทะเลและการขนส่ง
               ๗.๔.๕ วิชา การประกันเบ็ดเตล็ด
ส่วนรายละเอียดเนื้อหา ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
     ข้อ ๘ สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ เมื่อสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยโดยตรงแล้ว ต้องสอบความรู้วิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ อีกวิชาหนึ่ง
     ข้อ ๙ วิธีการสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัย โดยใช้เกณฑ์ตัดสินดังนี้
          ๙.๑ ผ่านการสอบความในวิชาตาม ๗.๑ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐
          ๙.๒ ผ่านการสอบความรู้ในวิชาตาม ๗.๒ ๗.๓ และ จ.๔ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ทั้งใน ๙.๑ และ ๙.๒ ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงถือว่าสอบได้
     ข้อ ๑๐ วิธีการสอบสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการประกันภัยต่อ ให้ใช้วิธีการสอบแบบปรนัยหรืออัตนัยก็ได้ โดยนอกจากจะต้องผ่านการสอบความรู้ตามข้อ ๙ แล้ว จะต้องผ่านการสอบความรู้ในวิชาเกี่ยวกับการประกันภัยต่อได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในการสอบครั้งเดียวกัน จึงถือว่าสอบได้
     ข้อ ๑๑ การสมัครสอบ การจัดสอบ การประกาศผลสอบ และระเบียบการสอบให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนประกาศกำหนด

หมวด ๓
การขอรับใบอนุญาต

     ข้อ ๑๒ ผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
สำหรับผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมจากสำนักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
     ข้อ ๑๓ นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย ให้แก่ผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว
     ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

หมวด ๔
การต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต

     ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่นายทะเบียนประกาศกำหนดต่อนายทะเบียนภายในกำหนดสองเดือนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน หรือผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
     ข้อ ๑๖ ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ ได้ต่ออายุใบอนุญาตครบสองคราวติดต่อกันแล้วและได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ใบอนุญาตที่ออกให้ต่อไปมีอายุครั้งละห้าปี
     ข้อ ๑๗ ถ้าผู้รับใบอนุญาตตามข้อ ๑๕ ขาดต่ออายุใบอนุญาต และประสงค์จะขอรับใบอนุญาตใหม่ ให้ถือว่ายังมีคุณสมบัติตาม ๕.๘

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : เมื่อจะเป็นตัวแทน/นายหน้าหรือเมื่อจะขอต่อใบอนุญาต
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

ไม่มี

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

มาตรา ๖๔,๖๕,๖๗ และ ๗๒ ไม่กำหนดบทลงโทษ แต่อาจเป็นความผิดตามกฎหมายอื่น

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๒  
 
  ICP ที่เกี่ยวข้อง
 
ICP เรื่อง / Subject
ICP 24 คนกลางประกันภัย / Intermediaries
หน่วยงานที่กำกับดูแลต้องมีข้อกำหนด อาจเป็นโดยทางตรงหรือผ่านบริษัทประกันภัย สำหรับการปฏิบัติของคนกลางประกันภัย (conduct of Intermediaries)...