ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการ กำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๐/๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการกำหนดอัตราเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัย คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศ ไว้ดังนี้
     ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนประกันวินาศภัยพ.ศ.๒๕๕๒"
     ข้อ ๒ ในประกาศนี้
     “บริษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับในอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรด้วย
     “กองทุน” หมายความว่า กองทุนประกันวินาศภัย
     “เบี้ยประกันภัย” หมายความว่า เบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับจากผู้เอาประกันภัยแต่ไม่รวมถึงเบี้ยประกันภัยจากการประกันภัยต่อ
      ข้อ ๓ ให้บริษัทนำส่งเงินเข้ากองทุนปีละสองครั้ง ดังนี้
               ๓.๑ ครั้งที่หนึ่งให้บริษัทนำส่งภายในเดือนมกราคม ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา
               ๓.๒ ครั้งที่สองให้บริษัทนำส่งภายในเดือนกรกฎาคม ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของเบี้ยประกันภัยที่บริษัทได้รับในรอบเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายนของปีเดียวกัน
     ข้อ ๔ การคำนวณเงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้นำเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้นในรอบหกเดือน แม้ว่าจะยังไม่ได้รับชำระในรอบหกเดือนนั้นมารวมคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยสำหรับรอบหกเดือนนั้น
     ข้อ ๕ การนำส่งเงินเข้ากองทุน ให้บริษัทดำเนินการ ดังนี้
              (๑) จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือดร๊าฟ
              (๒) โอนเข้าบัญชี
     ข้อ ๖ ในกรณีที่บริษัทนำส่งเงินเป็นเช็ค หรือดร๊าฟ บริษัทจะต้องสั่งจ่ายในนาม “กองทุนประกันวินาศภัย” และเช็ค หรือดร๊าฟนั้นต้องไม่ลงวันที่ล่วงหน้า
     ข้อ ๗ ในกรณีที่บริษัทนำส่งเงินเข้ากองทุนเกินจำนวนที่ต้องส่งสำหรับรอบหกเดือน ให้บริษัทขอนำเงินส่วนที่เกินนั้นไปจ่ายเป็นเงินที่นำส่งกองทุนสำหรับรอบหกเดือนต่อๆไป ได้จนกว่าในส่วนที่เกินนั้นจะหมดลง
     ข้อ ๘ การนำส่งเงินเข้ากองทุน การขอนำเงินส่วนเกินตามข้อ ๗ ไปจ่ายเป็นเงินที่ต้องนำส่งสำหรับรอบหกเดือนต่อๆไป ให้บริษัทยื่นแบบนำส่งเงินเข้ากองทุนตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้
     ข้อ ๙ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑๕
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้บริษัทส่งในอัตราร้อยละ ๐.๒
               เงินที่บริษัทต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และ งวดต่อๆไปให้บริษัทนำส่งให้อัตราที่กำหนดไว้ในข้อ ๓
     ข้อ ๑๐ การนำส่งเงินเข้ากองทุนงวดเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้บริษัทนำส่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศนี้ ส่วนงวดต่อๆไปให้บริษัทนำส่งภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อ ๓
 

                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
                                                                                                    นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
                                                                                                    ปลัดกระทรวงการคลัง
                                                                       ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวง / ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : ๑.ปี ๒๕๕๒ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเข้ากองทุน งวดเดือนมกราคมให้นำส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑ แต่ให้บริษัทนำส่งภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒-งวดเดือนกรกฎาคมให้นำส่งในอัตราร้อยละ ๐.๑ ๒.ปี ๒๕๕๓ เงินที่บริษัทต้องนำส่งเข้ากองทุน งวดเดือนมกราคมและเดื
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๘๐/๓, มาตรา ๘๐๔/4,

หมวด ICP :
4     เลขที่ ICP :  27
หมายเหตุ :

เนื่องจากมาตรา ๘๐/๓ ไม่มีบทกำหนดโทษไว้ แต่จะถูกกำหนดโทษตามมาตรา ๘๐/๔

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๘๐/๓