คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๒๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๒๑๕/๒๕๔๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งกระทรวงพาณิชย์
เนื้อหา :

     ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ ๒๑๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ไปแล้วนั้น
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และ มาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย  พ.ศ.๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังต่อไปนี้เป็นผู้ชำระบัญชี บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้
     ๑. นายกุมพล บัวสวรรค์
     ๒. นายภิญโญ บุญนำ
     ๓. นายอานนท์ วังวสุ
     ๔. นางสุภาพร บุญแทน
     ๕. นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม
     ๖. นายสมชาย พาจิตต์เย็น
     ๗. จ.ส.อ.ชนะพล มหาวงษ์
     ๘. นายสมประโชค ปิยะตานนท์
     ให้ผู้ชำระบัญชีของ บริษัท พาณิชย์การประกันภัย จำกัด ดำเนินการชำระบัญชีของบริษัท ดังกล่าว ตามอำนาจแห่งกฎหมายได้ จนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น โดยให้ผู้ชำระบัญชีได้รับค่าตอบแทนคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘

                                                                           สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

                                                                                   (นายทนง พิทยะ)
                                                                           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
วันที่มีผลบังคับ : ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘
ผู้ลงนาม : นายทนง พิทยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :
หมวด ICP :
3     เลขที่ ICP :  6
หมายเหตุ :

เมื่อบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต ถือว่าบริษัทนั้นถูกปิดกิจการต้องชำระบัญชีเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ต่อไป

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๐