ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประเมินวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมตริที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

     ข้อ ๑ ในประกาศนี้
     "ผู้ประเมินวินาศภัย" หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประเมินวินาศภัยจากนายทะเบียนและขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

     ข้อ ๒ ผู้ประเมินวินาศภัยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้โดยเคร่งครัด

     ขั้อ ๓ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพผู้ประเมินวินาศภัยกำหนดไว้ดังนี้
          ๓.๑ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ผู้ประเมินวินาศต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น ในกรณีงานที่ได้รับว่าจ้างต้องการความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์อย่างอื่นนอกเหนือจากที่ตนเชี่ยวชาญ ผู้ประเมินวินาศภัยต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบอย่างตรงไปตรงมา ระบุถึงบทบาทหน้าที่ความช่วยเหลือกของผู้ประเมินวิชาชีพรายอื่นเหล่านั้นในรายงานการเมินโดยเปิดเผย และไม่รับทำงานให้แก่คู่กรณีฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับผู้ว่าจ้างรายเดิมในเหตุวินาศภัยเดียวกัน รวมถึงไม่กระทำการใดๆ อันเข้าข่ายการขัดผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง (Conflict of Interest)
         ๓.๒ ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ ผู้ประเมินวินาศภัยต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพโดยเคร่งครัด ไม่ประพฤติปฏิบัติใด ๆ ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
         ๓.๓ ความเป็นกลางในการปฏิบัติงานจของผู้ประเมินวินาศภัย ต้องปฏิบัติงานการประเมินวินาศภัยด้วยความเป็นอิสระตรงไปตรงมา ไม่ลำเอียง และปราศจากผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ
         ๓.๔ ความรับผิดชอบต่อรายงานการประเมินวินาศภัย เมื่อผู้ประเมินวินาศภัยลงนามรับรองในรายงานการประเมินวินาศภัยแล้ว ให้ถือเป็นความรับผิดชอบโดยสมบูรณ์ของผู้ประเมินวินาศภัย และความถูกต้องของรายงาน จะกล่าวอ้างว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของรายงานกระทำขึ้นโดยบุคคลอื่นเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดในรายงานมิได้
         ๓.๕ พัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพประเมินวินาศภัย และให้ความสำคัญในการช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ให้แก่ผู้ประเมินวินาศภัยในความดูของตนเองอย่างจริงจัง
        ๓.๖ มารยาทและความร่วมมือ (Courtesy and Cooperation) ผู้ประเมินวินาศภัยที่ต้องปฏิบัติงานโดยรักษามารยาททางวิชาชีพ และให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่นตามควรดังต่อไปนี้
               ๓.๖.๑ ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องหากได้รับการร้องขอโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
               ๓.๖.๒ แสดงความคิดเห็นต่อผลงานของผู้ประเมินวินาศภัยรายอื่นอย่างไม่มีอคติ ด้วยมายยาทและด้วยความเคารพ และตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานมาตรฐานการปฏิบัติงาน
        ๓.๗ การโฆษณา (Advertisting) ผู้ประเมินวินาศภัยต้องไม่ทำการโฆษณากล่าวอ้างหรือกล่าวเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับคุณสมบัติทางวิชาชีพ หรือความรู้ และประสบการณ์ ทางวิชาชีพของตน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจที่รู้ว่าไม่เป็นความจริง หรืออาจทำให้เข้าใจผิด

        ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ลงนาม : นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง/ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๓๕/๘, มาตรา ๓๕/9, มาตรา ๙๐/๒, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๕/๖