ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการ การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖๕ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่๒) พ.ศ ๒๕๕๑ สำนักงานคณะกรรมการกำกับละส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

 

     ข้อ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓เป็นต้นไป
     ข้อ๒ ให้ยกเลิก

          ๒.๑ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยสำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม๒๕๕๑

          ๒.๒ประกาศสำนักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรบและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ๒๕๕๒ (ฉบับที่๒)ลงวันที่๕ มิถุนายน ๒๕๕๒

     ข้อ๓ ในประกาศนี้
          "สำนักงาน"  หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
          "หน่วยงานที่จัดอบรม" หมายความว่า สถาบันประกันภัย สถาบันอุดมศึกษา สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมนายหน้าประกันวินาศภัย  บริษัทประกันวินาศภัย รวมทั้งสถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ
          "สถาบันอุดมศึกษา" หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการและมีหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับการประกันภัยไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

หมวด ที่๑
หลักสูตรการอบรม

ส่วนที่ ๑
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอรับ หรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

     ข้อ ๔ ผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาติเป็นตัวแทนประกันภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
          ๔.๑ การขอรับใบอนุญาติเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง)
  2. ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง)
  3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักรลูกค้าและการให้คำแนะนำด้านกรประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )
  4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )

          ๔.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาติ ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  2. การจัดการพิจารณารับประกันภัย (๑ ชั่วโมง )
  3. การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย ( ๑ ชั่วโมง)
  4. การบริหารความเสี่ยง (๑ ชั่วโมง )
  5. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง )

          ๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุ ใบอนุญาติ ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า (๑ ชั่วโมง )
  2. กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  4. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง )
  5. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ชั่วโมง)

          ๔.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๑ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการที่ดีต่อลูกค้า (๑ ชั่วโมง )
  2. กฎหมายที่เกี่ยวกับตัวแทนประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๒ ชั่วโมง )
  4. การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย (๑ ชั่วโมง )
  5. การจัดการลงทุนของบริษัทประกันภัย
  6. การจัดการประกันภัยต่อ ( ๑ชั่วโมง )
  7. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย  (๑ชั่วโมง )
  8. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Insurance core princlples) กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมประกันภัยนานาชาติ (International Association of Insurance Supervisors : IAIS)    (๑ ชั่วโมง )
  9. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ (๑ ชั่วโมง )
  10. การประมวลความรู้  (๑ ชั่วโมง )

     ทั้งนี้ผู้ขอรับหรือขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ตาม ๔.๑ ๔.๒ ๔.๓ หรือ  ๔.๔ ต้องผ่านการอบรมวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอรับหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ไม่เกิน ๑ ปี

ส่วนที่ ๒
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

     ข้อ ๕ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยต้องผ่านการอบรมหลักสูตรดังนี้
          ๕.๑ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๑ อายุใบอนุญาต ๑ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัย  (๑ชั่วโมง ๓๐ นาที)
  2. ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัยและผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๔ ชั่วโมง )
  3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนำด้านการประกันวินาศภัยและการจัดการค่าสินไหมทดแทน (๓ ชั่วโมง )
  4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐นาที )

          ๕.๒ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๒ อายุใบอนุญาต ๑ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  2. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่วโมง)
  3. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (๑ ชั่วโมง)
  4. การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง )
  5. การพิจารณารับประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงภัย  (๒ ชั่วโมง ๓๐ นาที )
  6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที )
    

          ๕.๓ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ ๓ อายุใบอนุญาต ๕ ปี ต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง ในวิชาดังต่อไปนี้

  1. กฎหมายที่เกี่ยวกับนายหน้าประกันวินาศภัย (๑ ชั่วโมง )
  2. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันวินาศภัย (Insurance Core Principles )ของสมาคมผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยนานาชาติ  (International Association of Insurance Supervisors: IAIS) และบทบาทนายหน้าประกันภัยติอสังคม จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา (๒ ชั่วโมง )
  3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย (๓ ชั่งโมง)
  4. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย (๑ ชั่วโมง )
  5. การประกันภัยต่อ (๑ ชั่วโมง)
  6. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย (๒ ชั่วโมง) ทั้งนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตาม ๕.๑  ๕.๒  หรือ๕.๓  ต้องผ่านการวิชาที่กำหนดให้ครบถ้วน ก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ เกิน๑ ปี

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป

     ข้อ ๖ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยนายหน้าประกันวินาศภัยครั้งที่ ๔ เป็นต้นไป อายุใบอนุญาต ๕ ปี จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการประกันภัยหรือความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยซึ่งกำหนดและจัดโดยสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ ไม่น้อยกว่า๓๐ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และไม่น้อยกว่า ๕๐ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัยทั้งนี้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ ต้องขอรับความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร และแผนการจัดอบรมจากสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรม
     ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้จำนวนชั่วโมงการอบรมตามวรรคหนึ่ง ลดลงเหลือ ๑๕ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัย และ ๒๕ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย

 1. ตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยสอบผ่านคุณวุฒิที่ใช้ในการประกอบอาชีพประกันวินาศภัยที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ จากสถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๗
 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษา หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง ในสาขาการประกันภัย บริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี  สถิติ กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์
 3. เป็นวิทยาการผู้บรรยายความรู้หรือเป็นอาจารย์ประจำ หรืออาจารย์พิเศษ ในสถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ๗
 4. เป็นกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทำงานของสถาบัน สมาคม หรือองค์กร ตามข้อ ๗ และดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

     ทั้งนี้ กรณีตาม ข้อ (๑) (๒) (๓)หรือ (๔) แต่ละกรณีสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งเว้นแต่เป็นคุณวุฒิแต่ละหลักสูตรกรณี (๑) หรือสำเร็จกรศึกษาคนละสาขากันกรณี (๒)
     ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยตายวรรคหนึ่ง ต้องผ่านการอบหลักสูตรที่กำหนดให้ครบถ้วนก่อนวันยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย  ไม่เกิน ๕ ปี

หมวด๒
สถาบัน สมาคม หรือองค์กร ที่จัดอบรม และวิธีการที่จัดอบรม

     ข้อ ๗ การจัดอบรม ตามข้อ ๔ ข้อ๕ และข้อ ๖ ให้กระทำได้โดยสถาบัน สมาคมหรือองค์กรดังต่อไปนี้

 1. สำนักงาน
 2. สถาบันประกันภัยไทย
 3. สถาบันอุดมศึกษา
 4. สมาคมประกันวินาศภัย
 5. สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย
 6. บริษัทประกันวินาศภัย
 7. สถาบันหรือองค์กรที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

     ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กร (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)หรือ (๗) ที่จะจัดอบรมตามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือ ข้อ ๖  แจ้งแผนการจัดอบรม และรายละเอียด หลักสูตรการอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑ เดือน ก่อนการจัดอบรมเพื่อให้สำนักงานให้ความเห็นชอบก่อน
     การจัดอบรมที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามวรรคสอง ผู้เข้ารับการอบรมไม่ถือเป็นผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการประกาศนี้

     ข้อ ๘ ให้สถาบัน สมาคม หรือองค์กรตามข้อ ๗ ออกหนังสือรับรองว่าผ่านการอบรมตามแบบแนบท้ายประการนี้ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมเพื่อให้บุคคลดังกล่าวนำมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณี

     ข้อ๙ ให้หน่วยงานที่จัดอบรม ปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้
          ๙.๑ ประกาศกำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมในที่ที่เปิดเผยหรือผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทาง ต่างๆ หรือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรม
          ๙.๒ รับสมัครการอบรมโดยให้ผู้สมัครเข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครพร้อมระบุหลักสูตรและแบบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัย(กรณีต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย) แล้วแต่กรณี
         ๙.๓ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการอบรมและหลักสูตรการอบรมให้ถูกต้องและครบถ้วนตามคุณสมบัติและหลักสูตรที่กำหนดในการขอรับใบอนุญาต การขอต่ออายุการใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยแล้วแต่กรณีโดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน  http;//eservice.oic.or.th/eservice/Search/Broker/PersonAllow.aspx
          ๙.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมในที่เปิดเผยหรือในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดอบรมก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๓ วัน
          ๙.๕ ส่งข้อมูลผู้เข้ารับการสมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ก่อนทำการอบรมอย่างน้อย ๑ วัน มีรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม
  2. รหัสหน่วยงาน
  3. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
  4. ประเภทใบอนุญาต และเลขที่ใบอนุญาต (กรณีต่ออายุใบอนุญาต)
  5. ชื่อหลักสูตรที่อบรม
  6. วันที่อบรม
  7. สถานที่อบรม
  8. จำนวนชั่วโมงที่อบรม

          ๙.๖ หน่วยงานที่จัดอบรมต้องดำเนินการตามหลักสูตรที่กำหนด และกำกับควบคุม ให้ผู้เข้ารับการอบรม อบรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมลงลายมือชื่อในใบทะเบียนการกรอกอบรม ๒ ครั้งต่อวัน ครั้งแรกกับการอบรมช่วงเช้า ครั้งที่สองสำหรับการอบรมช่วงบ่าย และต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หากผู้เข้ารับการอบรมเข้ารับการอบรมช้ากว่ากำหนดเกินกว่า๓๐ นาที ให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิเข้าห้องอบรม
          ๙.๗ วิทยาการที่อบรมต้องเป็นวิทยาการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามรายชื่อและหัวข้อการอบรมที่ระบุไว้ในแผนการอบรม
          ๙.๘ ต้องจัดให้มีตำรา/คู่มือประกอบการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
          ๙.๙ ต้องจัดให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมินผลการอบรม เมื่อสิ้นสุดการอบรม ตามหลักสูตร
          ๙.๑๐ ให้ส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรมทั้งหมดให้สำนักงานทางระบบเครือข่ายเสมือน (VPN) ภายใน๗ วันนับแต่วันสิ้นสุดการอบรม มีรายละเอียดดังนี้

  1. ชื่อหน่วยงานที่จัดอบรม
  2. รหัสหน่วยงาน
  3. ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชนของผู้อบรม
  4. ประเภทใบอนุญาต
  5. ชื่อหลักสูตรที่อบรม
  6. วันที่ออกหนังสือรับรอง

         ๙.๑๑ในกรณีที่หน่วยงานที่จัดอบรมรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมตายกำหนดในแผนการอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และยกเลิกหรือเลื่อนการอบรมในภายหลัง ให้หน่วยงานที่จัดอบรมจัดหาหน่วยงานที่จัดอบรมอื่นให้แก่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าว

     ข้อ ๑๐ จัดเก็บหลักฐานการสมัครเข้ารับการอบรม การจัดอบรม ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินผลการอบรม พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินการอบรมภายในระยะเวลา ๒ ปี เพื่อแสดงต่อสำนักงานเมื่อสำนักงานร้องขอ
     ข้อ ๑๑ สำนักงานมีอำนาจสั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นหน่วยงานที่จัดอบรมเมื่อปรากฏแก่สำนักงานว่าหน่วยงานที่จัดอบรม

  1. ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ การกำหนดหลักสูตรและวิธีการการอบรมความรู้เกี่ยวกับการการประกันวินาศภัย สำหรับผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัยที่สำนักงานประกาศกำหนด
  2. ออกหนังสือรับรองการอบรมโดยมิชอบ

หมวด ๓
หนังสือรับรองกากอบรม

     ข้อ ๑๒ ในกรณีตัวแทนประกันวินาศภัยย้ายบริษัทประกันวินาศภัยและใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัยยังไม่สิ้นอายุ อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมครั้งสุดท้ายที่ยังมีผลใช้บังคับมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทประกันวินาศภัยได้

     ข้อ ๑๓ ในกรณีตัวแทนประกันวินาศภัยขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัท อนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นๆได้
ในกรณีที่ตัวแทนประกันวินาศภัยเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมากกว่าหนึ่งบริษัทในการขอต่ออายุใบอนุญาตอนุโลมให้นำหนังสือรับรองการอบรมเดิมที่ใช้ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยมาใช้การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทอื่นๆ ในครั้งเดียวกันได้

หมวดที่ ๔
บทเฉพาะกาล

     ข้อ ๑๔ ตั้งแต่วันที่๑ มกราคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหลับหลักสูตรตาม ข้อ ๖ ลดเหลือ ๑๒ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๑๘ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันภัย

     ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ ลดเหลือ ๑๘ชั่วโมง  กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๒๔ ชั่วโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย

     ตั้งแต่ที่ ๑ มกราคม๒๕๕๕ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อนุโลมให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ ลดเหลือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีตัวแทนประกันวินาศภัยและ ๓๐ ชั่งโมง กรณีนายหน้าประกันวินาศภัย

     ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้จำนวนชั่วโมงการเข้ารับการอบรมสำหรับหลักสูตรตามข้อ ๖ เป็นไปตามประกาศนี้

     ประกาศวันที่ ๙  ตุลาคม  พ.ศ ๒๕๕๒

     (นางจันทรา      บูรณฤกษ์)
             เลขาธิการ
     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๑ มกราคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : (นางจันทรา บูรณฤกษ์) เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย/นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๕