คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
 
ประกาศคำสั่ง : คำสั่งนายทะเบียนที่ ๒๑/๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : คำสั่งนายทะเบียน
เนื้อหา :

          เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบการประกันภัยได้อย่างทั่วถึง อันเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ นายทะเบียนจึงกำหนดแบบ ข้อความ และอัตราเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์) ที่แนบท้ายคำสั่งนี้ ให้บริษัทใช้เป็นกรมธรรมืประกันภัยสำหรับรายย่อย (ไม่โครอินชัวรันส์) ได้เมื่อมีการชำระค่าธรรมเนียมการขออนุญาตเรียบร้อยแล้ว

          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          สั่ง ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓

          (นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ)
           รองเลขาธิการ รักษาการแทน
                     เลขาธิการ       
                  นายทะเบียน   

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
วันที่มีผลบังคับ : ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓
ผู้ลงนาม : นางสาวชำเลือง ชาติสุวรรณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ : วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๓
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๙๐, มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  19
หมายเหตุ :

 

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๙