ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ (๖) และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน ๑๗.๑ ของข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          "๑๗.๑ ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเสนอขายต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เว้นแต่ กรณีที่มีโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันของธนาคาร โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเินินการตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการหรือควบกัน ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายอาจเป็นพนักงานที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคารที่เป็นคู่สัญญาตามโครงการโอนหรือรับโอนกิจการ หรือควบกันที่ได้รับความเห็นชอบก็ได้"

                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔

 

                                                  (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม)

                                                  ปลัดกระทรวงการคลัง

                 ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

 

หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของธนาคารในระหว่างที่มีการโอนหรือรับโอนกิจการ โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ : มาตรา ๘๘,มาตรา ๑๑๑, มาตรา ๑๑๑/๑
หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  24
หมายเหตุ :