ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยเปิดทำการติดต่อกับประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ และมาตรา ๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ออกประกาศไว้ ดังนี้

     ข้อ ๑ บริษัทประกันวินาศภัยต้องเปิดทำการติดต่อกับประชาชนทุกวัน เว้นแต่วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดดังต่อไปนี้ บริษัทจะเปิดทำการก็ได้

               ๑.วันจันทร์           ๒    มกราคม      ชดเชยวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (วันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔

                                                                     และวันอาทิตย์ที่ ๑มกราคม ๒๕๕๔)

               ๒.วันพุธ                ๗    มีนาคม        วันมาฆบูชา

               ๓.วันศุกร์              ๖    เมษายน      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

               ๔.วันศุกร์              ๑๓  เมษายน     วันสงกรานต์

               ๕.วันจันทร์           ๑๖  เมษายน     ชดเชยวันสงกรานต์ (วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน และ วันอาทิตย์ที่ ๑๕ เมษายน)

               ๖.วันอังคาร           ๑    พฤษภาคม   วันแรงงานแห่งชาติ

               ๗.วันจันทร์            ๗    พฤษภาคม   ชดเชยวันฉัตรมงคล   (วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม)

               ๘.วันจันทร์            ๔    มิถุนายน      วันวิสาขบูชา

               ๙.วันพฤหัสบดี      ๒     สิงหาคม      วันอาสาฬหบูชา

               ๑๐.วันจันทร์         ๑๓   สิงหาคม      ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

                                                                       (วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม)

               ๑๑.วันอังคาร        ๒๓   ตุลาคม        วันปิยมหาราช

               ๑๒.วันพุธ               ๖    ธันวาคม       วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

               ๑๓.วันจันทร์          ๑๐  ธันวาคม       วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

               ๑๔.วันจันทร์          ๓๑  ธันวาคม       วันสิ้นปี

     ข้อ ๒ สาขาของบริษัทประกันวินาศภัยในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูล จะปิดทำการในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวันก็ได้

     ข้อ ๓ เวลาเปิดทำการของบริษัทประกันวินาศภัย ให้เปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นแต่วันเสาร์จะเปิดทำการไม่น้อยกว่าระยะเวลาตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ก็ได้

     ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้มีวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม บริษัทจะปิดทำการก็ได้ แต่บริษัทต้องจัดให้มีพนักงานที่มีหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ ตรวจสอบอุบัติเหตุและเจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทนประจำอยู่ที่บริษัทและสำนักงานสาขาของ บริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้การบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

                                                  (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม) 
                                                 ปลัดกระทรวงการคลัง
               ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๙๑

หมวด ICP :
6     เลขที่ ICP :  25
หมายเหตุ :

เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยสามารถวางแผนระยะเวลาในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทได้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๓๘