ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประักันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๒
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศนายทะเบียน
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศนายทะเบียน
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗/๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ นายทะเบียนออกประกาศให้การลงทุนประกอบธุรกิจอื่่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามประกาศว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ในกรณีดังต่อไปนี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของบริษัทประกันวินาศภัย

          (๑) การลงทุนในตั๋วเงิน ที่ออกโดยบริษัทจำกัด ซึ่งตั๋วเงินนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า AA หรือเทียบเท่า

          (๒) การลงทุนในตั๋วเงิน ที่มีธนาคาร องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ บริษัทประักันชีวิต บริษััทจำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า AA หรือเทียบเท่า เป็นผู้สั่งจ่าย เป็นผู้ออก เป็นผู้รับรอง เป็นผู้อาวัล หรือเป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด

          (๓) การลงทุนในตั๋วเงินที่ธนาคารต่างประเทศเป็นผู้รับอาวัล หรือเป็นผู้ค้ำประกัน

          (๔) การลงทุนในบัตรเงินฝากของบริษััทเงินทุน

          (๕) การลงทุนในหุ้นของบริษัทจำกัด หรือหน่วยลงทึุน ทั้งนี้ไม่รวมหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่กำหนดนโยบายการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ตั๋วเงินคลัง ตราสารที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งจำนวน พันธบัตรหรือหุ้นกู้ขององค์การหรือรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรหรือหุ้นกู้ ซึ่งออกหรือค้ำประกันโดยองค์กรระหว่างประเทศ หรืออกโดยรัฐบาลต่างประเทศ หรือรัฐวิสาหกิจต่างประเทศ ซึ่งได้รับความเห็ฯชอบจากกระทรวงการคลังให้เสนอขายในประเทศไทย เงินฝากธนาคารรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

          (๖) การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า AA หรือเทียบเท่า

          (๗) การลงทุนในอนุพันธ์

          (๘) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

          (๙) การให้กู้ยืม

          (๑๐) การให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง

          (๑๑) การให้เช่าซื้อรถ

          (๑๒) การประกอบกิจการให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (back office)

          (๑๓) การลงทุนนอกราชอาณษจักร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒

 

                                              นางจันทรา บูรณฤกษ์

                                                       เลขาธิการ

                     คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

                                                      นายทะเบียน

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒
วันที่มีผลบังคับ : ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒
ผู้ลงนาม : นางจันทรา บูรณฤกษ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นายทะเบียน
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

มาตรา ๘๙/1

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

เหตุผลที่มีการออกประกาศนี้ เนื่องจากมาตรา ๒๗/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเิติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้บริษัทประกันวินาศภัยที่อยู่ในระหว่างดำเนินการตามโครงการหรือแก้ไข ฐานะเงินกองทุนจะดำเนินการขยายธุรกิจไม่ได้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งการเพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย เป็นส่วนหนึ่งของการขยายธุรกิจจึงจำเป็นต้องกำหนดประเภทของการลงทุนที่ถือ เป็นการเพิ่มความเสี่ยง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อเงินกองทุนที่เหลืออยู่

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗/๖