ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
 
ประกาศคำสั่ง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔
ประกาศ / คำสั่งที่เกี่ยวข้อง : ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
เนื้อหา :

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.๒๕๕๔"

          ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไป

          ข้อ ๓ ในประกาศนี้

          "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          "บริษัท" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย และหมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประักันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

          "บริษัทย่อย" หมายความว่า บริษัทย่อยที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสภาวิชาชีพบัญชี

          "บริษัทร่วม" หมายความว่า บริษัทร่วมที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสภาวิชาชีพบัญชี

          ข้อ ๔ มูลค่าทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ให้ประเมินตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย

          ข้อ ๕ บริษัทต้องดำรงเงินกองทุนสำหรับ

          (๑) ความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

               (ก) ด้านประกันภัย

               (ข) ด้านตลาด

               (ค) ด้านเครดิต

               (ง) ด้านการกระจุกตัว

          (๒) มูลค่าทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีอยู่โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์ที่หักค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว

          หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงแต่ละด้านตามความในวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามเอกสารแนบ ๑ เอกสารแนบ ๒ เอกสารแนบ ๓ และเอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศนี้

          เงินกองทุนที่ต้องดำรงตามกฎหมายต้องไม่ต่ำกว่าผลรวมของเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงทุกด้านตามข้อ ๕ (๑) และมูลค่าทรัพย์สินตามข้้อ ๕ (๒) แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่าสามสิบล้านบาท โดยพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่งคำนวณจากจำนวนเงินกองทุนของบริษัทตามข้อ ๖ หารด้วยจำนวนเงินกองทุนที่บริษัทต้องดำรงไว้ในข้อนี้ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อย

          ในกรณีที่บริษัทใดมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าอัตราดังต่อไปนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลสถานะการเงินของบริษัทนั้นได้

          (๑) ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ อัตราร้อยละหนึ่งร้อยยี่สิบห้า

          (๒) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป อัตราร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบ

          ข้อ ๖ เงินกองทุนของบริษัทต้องประกอบด้วยผลรวมของเงินกองทุนชั้นที่ ๑ และเงินกองทุนชั้นที่ ๒ ลบด้วยรายการหักจากเงินกองทุนตามข้อ ๙

          ข้อ ๗ เงินกองทุนชั้นที่ ๑ ประกอบด้วย

          (๑) เงินทุนชำระแล้วจากการออกหุ้นสามัญหรือเงินทุนที่ได้รับจากสำนักงานใหญ๋ กรณีเป็นสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศ

          (๒) ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นให้แสดงค่าติดลบ)

          (๓) เงินส่วนที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดไม่สะสมเงินปันผล

          (๔) กำไรสะสม (ขาดทุนสะสมให้แสดงค่าติดลบ)

          (๕) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาตามข้อ ๔ กับราคาทุนของทรัพย์สินลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย แต่ไม่รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินดำเนินงาน

          (๖) สำรองอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้น

          ข้อ ๘ เงินกองทุนชั้นที่ ๒ ประกอบด้วย

          (๑) เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นบุริมสิทธิที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ ชนิดสะสมเงินปันผล

          (๒) มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง (มูลค่าที่ลดลงให้แสดงค่าติดลบ) เมื่อเทียบราคาตามข้อ ๔ กับราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินดำเนินงาน

          ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนชั้นที่ ๒ ที่นับเป็นเงินกองทุนต้องไม่เกินจำนวนเงินกองทุนต้องไม่เกินจำนวนเงินกองทุนชั้นที่ ๑ ตามข้อ ๗

          ข้อ ๙ รายการหักจากเงินกองทุน ประกอบด้วย

          (๑) เงินที่บริษัทได้จ่ายไปเพื่อการซื้อหุ้นคืนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

          (๒) ค่าความนิยมที่นับเป็นสินทรัพย์ที่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน

          (๓) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ยกเว้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทที่มีกรรมสิทธิ์)

          (๔) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสุทธิ

          (๕) สินทรัพย์ที่ติดภาระผูกพัน ยกเว้นหลักทรัพย์ประกันที่บริษัทนำมาวางไว้กับนายทะเบียน และสินทรัพย์ที่บริษัทจัดสรรไว้สำหรับหนี้ิสินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัยว่าด้วยการประกันวินาศภัย

          (๖) มูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

          ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายการหักจากเงินกองทุนตามข้อ ๙ (๖) ไ่ม่รวมถึงมูลค่าของตราสารทุนที่ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต หรือประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ซึ่งบริษัทได้ลงทุนอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 

                                          นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

                                        ปลัดกระทรวงการคลัง

           ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ยกเลิกประกาศ/คำสั่งเดิม :
วันที่ประกาศ : ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔
วันที่มีผลบังคับ : ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ลงนาม : นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วันสุดท้ายที่ต้องปฏิบัติ :
โทษจำคุก :
โทษปรับ :

 

หมวด ICP :
5     เลขที่ ICP :  15
หมายเหตุ :

เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เนื่องจากการกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยต้องเป็นไปตามหลักการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (risk basec capital) จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้

 
  มาตราที่เกี่ยวข้อง
 
มาตรา
มาตรา ๒๗